Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης σχετικά με την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών

Σύμφωνα με την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης 332/2014 παρακαλούμε όπως προβείτε στην ανανέωση των επαγγελματικών σας αδειών βάσει του Ν. 4264/14 (ΦΕΚ118/15.05.2014 τεύχος Α’) τηρώντας τα κάτωθι χρονικά διαστήματα, αλφαβητικά, για την κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών.
Από Αβραμίδης Κωνσταντίνος του Παναγιώτη μέχρι Μπακαλίδης Νεκτάριος του Ηλία το διάστημα υποβολής των δικαιολογητικών καθορίζεται από Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου του 2014 μέχρι και Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου του 2014
Από Μπαλιάκας Νικόλαος του Ευάγγελου μέχρι Χριστόπουλος Λάζαρος του Δημητρίου το διάστημα υποβολής των δικαιολογητικών καθορίζεται από Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου του 2014 μέχρι και Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου του 2014

Σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 14 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’):

Για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή πρέπει να υποβληθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Αίτηση
2) Δύο (2) φωτογραφίες
3) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.,
4) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα,
5) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη,
6) Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων,
7) Πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β’1199) υπουργική απόφαση,
8) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα,
9) Δημοτική Ενημερότητα σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου του Ν. 3463/2006
10) Μετά τον έλεγχο όλων των ανώτερων δικαιολογητικών από την υπηρεσία και εφόσον πληρούνται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, τότε και μόνο τότε καταβάλλεται παράβολο
30 Ευρώ στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ

To Top