Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Πολιτική

Για πρώτη φορά στην Κοζάνη, οι Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Σ.Ε.Κ.)

Ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, ενημερώνει ότι μετά σημαντική προσπάθεια που έγινε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), αποφασίστηκε να λειτουργήσουν για πρώτη φορά στην Κοζάνη, οι Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Σ.Ε.Κ.), σύμφωνα με την υπουργική απόφαση με αρ. πρωτ. 11749/7-10-2014.

Σκοπός των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας τριών ετών, σε αποφοίτους υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης. Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης δεν ανήκουν στην τυπική εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα, στη Σ.Ε.Κ. Κοζάνης θα λειτουργήσουν οι παρακάτω ειδικότητες:

Τεχνίτης Ζωικής Παραγωγής
Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Συσκευών
Τεχνίτης Κοπτικής-Ραπτικής
Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης
Τεχνίτης Μηχανικός Γεωργικών Μηχανημάτων
Τεχνίτης Ξυλουργικής και Επιπλοποιίας
Τεχνίτης Υδραυλικών και Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων

Μπορούν να καταθέσουν αίτηση εγγραφής σε μια από τις παραπάνω ειδικότητες όσοι έχουν απολυτήριο Γυμνασίου και είναι μέχρι είκοσι (20) ετών.

Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται στο Δημόσιο ΙΕΚ Κοζάνης (Κ. Καραμανλή 26, τηλ. 2461023816) κάθε εργάσιμη ημέρα από 20-11-2014 έως και 30-11-2014 και ώρες από 13.00 μέχρι 18.00.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα παρακάτω:

Έντυπη αίτηση που δίνεται από την Γραμματεία του ΙΕΚ
Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών (Απολυτήριο Γυμνασίου).

To Top