Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας

Από το 2006, τα Ευρωπαϊκά Επιχειρηματικά Βραβεία έχουν επιβραβεύσει την αριστεία όσον αφορά στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και των μικρών επιχειρήσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Μέχρι σήμερα έχουν διαγωνισθεί περισσότερα από 2.500 έργα, στηρίζοντας από κοινού τη δημιουργία περισσότερων από 10.000 νέων επιχειρήσεων.
Στόχος των Βραβείων είναι να εντοπιστούν και να αναγνωριστούν οι επιτυχημένες δραστηριότητες, και να διαδοθούν τα παραδείγματα των βέλτιστων πολιτικών και πρακτικών επιχειρηματικότητας. Επιπλέον τα Βραβεία αποσκοπούν στην ενημέρωση του κοινού για το ρόλο των επιχειρηματιών στην κοινωνία, ενώ λειτουργούν παράλληλα ως πηγή ενθάρρυνσης και έμπνευσης για επίδοξους επιχειρηματίες.
Ο διαγωνισμός έχει δύο στάδια: οι συμμετέχοντες πρέπει πρώτα να διαγωνισθούν σε εθνικό επίπεδο και έπειτα θα είναι επιλέξιμοι για να διαγωνισθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τον εθνικό διαγωνισμό, κάθε χώρα θα επιλέξει δύο πρωτοβουλίες για να συμμετάσχουν στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό.
Οι υποψήφιοι επιλέγονται με βάση ορισμένα κριτήρια, την πρωτοτυπία και την υποδομή, τον αντίκτυπο στην τοπική οικονομία, τη βελτίωση των σχέσεων με τους τοπικούς παράγοντες, καθώς και τη δυνατότητα εφαρμογής του έργου και σε άλλες περιφέρειες της Ευρώπης.
Τον Απρίλιο του 2014, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας συμμετείχε στον διαγωνισμό με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα DESUR, στην κατηγορία ‘Υπεύθυνη και Συνολική Επιχειρηματικότητα’.
Στην Αίτηση Συμμετοχής που υποβλήθηκε στο διαγωνισμό, παρουσιάστηκαν οι δράσεις και τα αποτελέσματα του Προγράμματος DESUR έως σήμερα. Το έργο DESUR στοχεύει να αναπτύξει τις πολιτικές που επιτρέπουν τις ΜΜΕ να εφαρμόσουν βιώσιμες πρακτικές στην καθημερινή τους δραστηριότητα. Να προάγουν δηλαδή, την οικολογική καινοτομία των ΜΜΕ για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους, να δημιουργήσουν ποιοτική απασχόληση και να σέβονται περισσότερο το περιβάλλον.

To Top