Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Μια νέα σημαντική προσπάθεια ξεκινά!

Παρά το γεγονός ότι η αναγκαιότητα για ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων αποτελεί πλέον κοινό τόπο, στη χώρα μας σημειώνεται αναλογικά μεγαλύτερη κατανάλωση νερού σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. To γεγονός αυτό συνδέεται άρρηκτα με μια σειρά παραγόντων όπως είναι οι συνήθειες, η περιβαλλοντική μας συνείδηση, οι υποδομές στα κτίρια και στην πόλη, το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο κ.ά. Ο συνδυασμός των πιο πάνω παραγόντων αναδεικνύει την ανάγκη συστηματικής και ουσιαστικής ενημέρωσης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και των αρμόδιων φορέων στα θέματα της υδατικής διαχείρισης, που βαθμιαία θα τους καταστήσουν ενεργούς και συμμέτοχους στη λήψη αποφάσεων συλλογικού ενδιαφέροντος για το νερό, όπως άλλωστε επιτάσσει και η σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο 2000/60.
Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) ξεκινούν μια προσπάθεια εστιασμένη στην προώθηση μιας νέας, συμμετοχικής κουλτούρας για το αστικό και ημιαστικό νερό, το πρόγραμμα ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ: Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στους Δήμους Αγρινίου, Αλεξανδρούπολης, Ιωαννίνων, Καλαμάτας, Κοζάνης, Λαμίας, Λάρισας, Ρεθύμνου, Σερρών και Σύρου και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) για την Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη.
Η επίτευξη των στόχων του προγράμματος επιδιώκεται μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε σχολεία, πανεπιστήμια και εκπαιδευτικούς, εργαστήρια ανάπτυξης συμμετοχικών διαδικασιών με φορείς και πολίτες, δια-δραστικές εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης, καθώς και επιμορφωτικά σεμινάρια του στελεχιακού προσωπικού των επιχειρήσεων ύδρευσης/αποχέτευσης σε θέματα επικοινωνίας, εκπαίδευσης και διαβούλευσης με τους πολίτες.
Κρίσιμη παράμετρος του προγράμματος ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ είναι η δικτύωση φορέων και πολιτών, που θα δημιουργήσει «Γέφυρες» επικοινωνίας μεταξύ των τοπικών φορέων διαχείρισης νερού και της Κοινωνίας των Πολιτών, μεταξύ των ίδιων των επιχειρήσεων ύδρευσης/αποχέτευσης καθώς και μεταξύ λοιπών τοπικών φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση του αστικού νερού.
Η προώθηση μιας νέας αντίληψης για τη διαχείριση του αστικού και ημιαστικού νερού, μιας νέας πολιτικής και κουλτούρας, με μεθοδολογίες και εργαλεία, που να στοχεύουν στην αναβάθμιση του ρόλου, την τήρηση υπεύθυνης στάσης και την ενεργή εμπλοκή τοπικών φορέων και ενημερωμένων πολιτών – χρηστών, είναι βασική φιλοσοφία του προγράμματος. Αποτελεί μια συντονισμένη προσπάθεια ουσιαστικής διαβούλευσης με τους πολίτες και τους φορείς, στη λογική που θέτει η Οδηγία Πλαίσιο. Διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε κατά μείζονα λόγο με ελλειμματικό και αποσπασματικό τρόπο στη διάρκεια της κατάρτισης των Σχεδίων Διαχείρισης των υδατικών διαμερισμάτων της χώρας.
Στο πλαίσιο αυτό, φορείς και πολίτες καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά στις δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και διαβούλευσης, με στόχο την ιεράρχηση και ανάδειξη των βασικότερων ζητημάτων νερού στην πόλη τους, την καταγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε περιοχής και τον προσδιορισμό των απαιτούμενων μέτρων και πολιτικών που πρέπει να εφαρμοστούν προκειμένου να επιτευχθεί η βιώσιμη διαχείριση του αστικού νερού.
Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια μέχρι τον Ιανουάριο του 2016.
Για τη βέλτιστη υλοποίηση της διαβούλευσης και των συμμετοχικών διαδικασιών έχει ήδη καταρτιστεί ειδικό Ερωτηματολόγιο προς τους πολίτες με στόχο την καταγραφή των βασικών ζητημάτων και των δυνατοτήτων διαχείρισης του αστικού νερού στην περιοχή τους.
Συμπληρωματικά του προγράμματος ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ, η ΔΕΥΑ Κοζάνης σε συνεργασία με το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, εφαρμόζει Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε όλα τα δημοτικά του Δήμου. Ειδικότερα, οι προτεινόμενες δράσεις περιλαμβάνουν:

Δια-δραστικές εκπαιδευτικές παρουσιάσεις με θέμα την εξοικονόμηση νερού με τη χρήση ενημερωτικού υλικού – φυλλαδίου και ειδικών φύλλων εργασίας για ενασχόληση καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
Επιμορφωτικά σεμινάρια σε δασκάλους και διευθυντές σχολείων για θέματα που αφορούν το αστικό νερό, τη χρήση εκπαιδευτικών εργαλείων και την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο σχολείο.
Ενημερωτική Ημερίδα – Απολογιστική Εκδήλωση στο περιθώριο της παγκόσμιας ημέρας για το νερό (22/3) με συμμετοχή εκπροσώπων της εκπαιδευτικής κοινότητας της Κοζάνης, μαθητών καθώς και εκπροσώπων της ΔΕΥΑΚ και του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία μιας νέας κουλτούρας γύρω από την ορθολογική χρήση του νερού, καθώς η νεότερη γενιά και δη οι μαθητές μπορούν στη συνέχεια να μεταφέρουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στο σπίτι και τους μεγαλύτερους με πολλαπλασιαστικά οφέλη για ολόκληρη την κοινωνία.

 

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

To Top