Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Οριοθέτηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από το Δήμο Φλώρινας

Οριοθέτηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου 4264/2014 σε ιδιωτικό χώρο.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη
• «Υπαίθριο εμπόριο»: η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας σε ακάλυπτο χώρο, δημόσιο, ιδιωτικό, δημοτικό ή εκκλησιαστικό, ο οποίος δεν αποτελεί επαγγελματική στέγη. (παρ.1 άρθρο 2 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’)
• «Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο»: το υπαίθριο εμπόριο που δεν αποτελεί πλανόδιο εμπόριο, καθώς και αυτό που ασκείται σε υπαίθρια οργανωμένη αγορά. (παρ.7 άρθρο 2 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’)
• Στην έννοια του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου περιλαμβάνεται και η παροχή πρόχειρων γευμάτων στους διερχόμενους που παρασκευάζονται επί τόπου είτε εντός αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων οχημάτων (καντίνες) που σταθμεύουν σε συγκεκριμένη θέση και για χρόνο ίσο προς τη ληφθείσα άδεια είτε σε φορητές εγκαταστάσεις έψησης. (παρ.2 άρθρο 26 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’)
• Άρθρο 27 παρ. 1β: Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός:
α) των δημοτικών και λαϊκών αγορών και
β) περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, μπροστά από την είσοδο εμπορικών καταστημάτων και εισόδους αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων και εκκλησιών. Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από τα άκρα των δημοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων, στους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήμους με πληθυσμό πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων.
Οι κάτοχοι της σχετικής άδειας επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται μόνο σε θέσεις-σημεία που έχουν καθοριστεί και οριοθετηθεί από το Δήμο που τους έχει χορηγήσει την άδεια. (άρθρο 27 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’)
• Προκειμένου για άσκηση υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας σε ιδιωτικό χώρο, με το υπ’ αριθ. Κ1-826/22.05.2013 έγγραφο του ΥΠ.ΑΝ. ΑΝΤ.ΥΠΟΔ.ΜΕΤ.&ΔΙΚΤ. επισημαίνονται τα εξής:
«Ευνόητο είναι ότι οι ιδιωτικοί χώροι ανήκουν σε πρόσωπα τα οποία προσφέρουν τους χώρους τους, προκειμένου σε αυτούς να λειτουργήσει υπαίθριο στάσιμο Εμπόριο….… Από τα παραπάνω συνάγεται ότι, όποιος ενδιαφέρεται να παραχωρήσει τον ιδιωτικό του χώρο, προκειμένου σε αυτόν να επιτραπεί η άσκηση του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, οφείλει να ενημερώσει τον οικείο Δήμο, ώστε εν συνεχεία να προσδιορισθεί ως τέτοιος χώρος σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαδικασία.»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
Ο Δήμος Φλώρινας προκειμένου να προβεί σε Οριοθέτηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου 4264/2014 καλεί τους ενδιαφερόμενους Δημότες οι οποίοι προτίθενται να προσφέρουν ιδιωτικό τους χώρο για την άσκηση υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου «ΚΑΝΤΙΝΑ» , να προσέλθουν εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της παρούσης στη Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, επί της οδού Δημοτικής Αγοράς, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να υποβάλλουν αίτηση με συνημμένα τα αποδεικτικά κυριότητας του χώρου και κάτοψη υπογεγραμμένη από Διπλωματούχο Μηχανικό στην οποία θα απεικονίζεται ο ακριβής προς παραχώρηση χώρος
Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ
α/α
ΚΑΡΑΚΟΛΗΣ Χ. ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

To Top