Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Παράταση της προθεσμίας απογραφής των σημείων υδροληψίας και αδειοδότησης των χρήσεων νερού

Δικαιολογητικά για την ηλεκτροδότηση νέων αλλά και υφιστάμενων αρδευτικών εγκαταστάσεων αγροτικής χρήσης.

Παρατείνονται οι προθεσμίες για την απογραφή των σημείων υδροληψιών αλλά και την αδειοδότηση των χρήσεων νερού σύμφωνα με την αριθ. οικ. 145893/14 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1212/Β΄.)

Παράταση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 από τις 15 Μαΐου 2014, που ήταν η αρχική προθεσμία δίνει η προαναφερθείσα ΚΥΑ, για την υποβολή αίτησης εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ).

Ενώ η προθεσμία για την υποβολή αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας χρήσης νερού παρατείνεται μέχρι 30 Ιανουαρίου 2015, από 30 Σεπτεμβρίου 2014 που ήταν η αρχικά τιθέμενη από τη ΚΥΑ με αριθμ.οικ.145026/14 (ΦΕΚ 31/Β΄).

Επιπλέον με τη συγκεκριμένη ΚΥΑ ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τα δικαιολογητικά που κάθε φορά απαιτούνται για την ηλεκτροδότηση νέων αλλά και υφιστάμενων αρδευτικών εγκαταστάσεων αγροτικής χρήσης.

Συγκεκριμένα σε περίπτωση λήξης ή έλλειψης άδειας χρήσης νερού και μέχρι την έκδοση του νέου ή του επικαιροποιημένου Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1), θα υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, στον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας :
α) ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης εγγραφής ή του κωδικού εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ), με την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού ΠΕΚΑ, ή
β) ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης αδειοδότησης για άδεια χρήσης νερού και Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία ο δηλών θα δεσμεύετε ότι θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες εντός των τιθέμενων από τη κείμενη νομοθεσία προθεσμιών για την έκδοση της άδειας χρήσης νερού και του Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίου Νο1).

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, έχει ήδη αποστείλει το σχετικό πληροφοριακό υλικό, δηλαδή πίνακα στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία των αιτήσεων που υποβλήθησαν για τη χορήγηση αδειών χρήσης νερού στο αρμόδιο τμήμα της ΔΕΗ Α.Ε.

Για να δείτε την ΚΥΑ κάντε ctrl + κλικ στο παρακάτω link :
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αριθ. 145026/2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 31)

To Top