Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Πράσινο φως για τρία έργα

Τις προεγκρίσεις τριών συμβάσεων συνολικού προϋπολογισμού 5 εκ. ευρώ υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής. Συγκεκριμένα οι προεγκρίσεις αφορούν τα εξής έργα:

Προμήθεια και εγκατάσταση Βιοϊατρικού εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, προϋπολογισμού 1.000.000 €
Το έργο αφορά την αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του υπάρχοντος βιοϊατρικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών και περιλαμβάνει την προμήθεια:
– Ψηφιακού ακτινολογικού συγκροτήματος – τύπου Β
– Σύστημα υπερηχοτομογραφίας γενικής χρήσης
– Ψηφιακό Μαστογράφου – τύπου Β

Το Νοσοκομείο θα μπορέσει να προσφέρει σύγχρονες και άμεσες ιατρικές υπηρεσίες στους κατοίκους, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση από επισκέψεις σε γειτονικούς Νομούς ή την επίσκεψη σε ιδιωτικά ιατρικά κέντρα. Επίσης, θα βοηθήσει στη μείωση των λειτουργικών εξόδων του Νοσοκομείου.

Αναμόρφωση Μαιευτικής Κλινικής και Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, προϋπολογισμού 3.188.450 €

Θα αναμορφωθεί ο χώρος, που καταλαμβάνει η Μαιευτική Κλινική, καθαιρώντας τμήμα εμβαδού 211,72 m2 και κατασκευάζοντας με πρόβλεψη ορόφου, προσθήκη 370,69 m2 στον άξονα της κλινικής προς την πλευρά του περιμετρικού δρόμου, κατασκευάζοντας προσθήκες, στον χώρο υπεράνω των δεξαμενών πετρελαίου και προς τον χώρο μεταξύ κλινικής και πτέρυγας χειρουργείων και αναμορφώνοντας τμήμα εμβαδού 236,03 m2.

Συνολικά η Κλινική θα καταλαμβάνει εμβαδόν 691,24 m2. Θα κατασκευαστούν εννιά (9) δίκλινοι θάλαμοι νοσηλείας, αίθουσα χειρουργείου Μαιευτικής Κλινικής , μαζί τους υποστηρικτικούς χώρους, ενώ θα γίνουν απαραίτητες παρεμβάσεις στο Ακτινολογικό Εργαστήριο στο ισόγειο και κατασκευή χώρων για εγκατάσταση Η/Μ εγκαταστάσεων, στο χώρο που καταλάμβαναν οι δεξαμενές πετρελαίου, που θα μεταφερθούν.

Θα κατασκευαστεί υπόγειο κτιριακό συγκρότημα, εμβαδού 86,40 m2, όπου τοποθετηθούν δύο δεξαμενές πετρελαίου θέρμανσης 25 m3 έκαστη. Η εγκατάσταση θα κατασκευασθεί στην περιφερειακή οδό του περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου, μετά από κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου. Η όλη κατασκευή του έργου θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές, διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας των μηχανολογικών εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων του ΠΔ 44/17-02-1987 Τευχ. Α, Αρ. Φύλλου 15.

2.2. Αναμόρφωση Τμήματος Επειγόντων
Θα επεκταθεί η κυρίως αίθουσα του τμήματος των Ε.Π., θα γίνει μετατροπή δύο τακτικών εξωτερικών ιατρείων σε θαλάμους βραχείας νοσηλείας  και αντικατάσταση δαπέδων, κουφωμάτων και εγκατάσταση συστημάτων ψύξης και αερισμού. Θα κατασκευαστεί αεριοφυλάκιο και χώρος στάθμευσης καροτσιών και φορείων στην είσοδο, εμβαδού αναμόρφωσης 219,65 m2 (πλέον του προστεγάσματος των 33,20 m2)

Θα αναμορφωθούν χώροι για προσωρινή εγκατάσταση των ανωτέρω χρήσεων.

Αντιπλημμυρική και περιβαλλοντική προστασία ρεμάτων οικισμών Δήμου Νεστορίου, προϋπολογισμού 900.000 €

1ο υποέργο / Αντιπλημμυρική και περιβαλλοντική προστασία ρέματος Κομνηνάδων:

Αντικείμενο του υποέργου είναι η κατασκευή των τεχνικών έργων ενίσχυσης των πρανών και διευθέτησης της κοίτης σε τμήμα του ρέματος Κομνηνάδων, μήκους περίπου 422 m, εντός των εγκεκριμένων ορίων του οικισμού. Στο μεγαλύτερο μέρος του ρέματος θα γίνουν μόνο βελτιώσεις των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του (οριζοντιογραφικά και υψομετρικά), με βασικό κριτήριο τη βέλτιστη αντιπλημμυρική λειτουργία του. Εξαίρεση αποτελεί μικρό τμήμα του ρέματος, μήκους περίπου 40 m, όπου στο δυτικό πρανές του παρουσιάζονται φαινόμενα καταπτώσεων με κίνδυνο την κατολίσθηση της παράπλευρης δημοτικής οδού που εξυπηρετεί το δυτικό τμήμα του οικισμού. Στο τμήμα αυτό θα γίνει μετατόπιση της φυσικής κοίτης του ρέματος ανατολικότερα έτσι ώστε να είναι δυνατή η κατασκευή των έργων αντιστήριξης του πρανούς και της παράπλευρης δημοτικής οδού.

Α) διαμόρφωση ανοικτής τραπεζοειδούς διατομής επενδεδυμένης με συρματοκιβώτια:

Προτείνεται λοιπόν σε όλο το μήκους του υπό μελέτη τμήματος ο καθαρισμός του πυθμένα της κοίτης και η διαμόρφωση ανοικτής τραπεζοειδούς διατομής επενδεδυμένης με συρματοκιβώτια με σκοπό τη καλύτερη λειτουργία του, κατά την διόδευση των αυξημένων πλημμυρικών παροχών που υπολογίστηκαν από την αντίστοιχη υδρολογική μελέτη. Το πλάτος της βαθειάς κοίτης θα διαμορφωθεί στα 6,00 m ενώ το ύψος των πρανών θα ανέρχεται στο 2,50 m. Για την διαμόρφωση της κοίτης προτείνεται η τοποθέτηση της πρώτης σειράς των συρματοκιβωτίων συνολικού πλάτους 2,00 m και ύψους 1,00 m σε βάθος 0,50 m υπό τη διαμορφούμενη στάθμη της κοίτης και σε συνέχεια αυτής η τοποθέτηση στρώματος συρματοκιβωτίων πλάτους 1,50 m και ύψους 0,50 m, έτσι ώστε να διαμορφώνεται βάση έδρασης πλάτους 3,50 m σε αμφότερες τις πλευρές του ρέματος. Η τοποθέτηση της δεύτερης καθ’ ύψος σειράς συρματοκιβωτίων (σχέδιο 5 – Τυπική Διατομή) πλάτους 2,00 m και ύψους 1,00 m γίνεται με υποχώρηση κατά 0,25 m από την εσωτερική κατακόρυφη πλευρά της πρώτης σειράς έτσι ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη έδραση και η τοποθέτηση της τρίτης σειράς πλάτους 1,50 m και ύψους 1,00 m γίνεται με υποχώρηση 0,75 m από την εσωτερική κατακόρυφη πλευρά της δεύτερης έτσι ώστε να ενισχύεται η στατική επάρκεια των πρανών της κοίτης και παράλληλα να βελτιώνονται οι συνθήκες διόδευσης της πλημμυρικής παροχής.

Β) μετατόπιση της κοίτης του ρέματος και αντιστήριξη των δυτικών πρανών με ειδικά διαμορφωμένο επίχωμα:

Στο τμήμα από τη Χ.Θ. 0+314,81 ως τη Χ.Θ. 0+353,72, όπου λόγω της μεγάλης κλίσης και ύψους των δυτικών πρανών της κοίτης του ρέματος σε συνδυασμό με την γεωλογική δομή, παρουσιάζονται φαινόμενα καταπτώσεων με κίνδυνο την κατολίσθηση της παράπλευρης δημοτικής οδού που εξυπηρετεί το δυτικό τμήμα του οικισμού. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού προτείνεται με βάση τα αποτελέσματα σχετικής γεωτεχνικής έρευνας, η αντιστήριξη των πρανών με ειδικά διαμορφωμένο επίχωμα (στρώματα κατάλληλα διαβαθμισμένων υλικών δανείων και τοποθέτηση συρματοκιβωτίων στην άνω στάθμη του επιχώματος). Για την εφαρμογή της προαναφερόμενης λύσης είναι απαραίτητη η μετατόπιση της κοίτης του ρέματος ανατολικότερα έτσι ώστε να είναι δυνατή η κατασκευή της βάσης του επιχώματος.

Η προτεινόμενη διαμόρφωση δεν επηρεάζει τις χρήσεις γης εκατέρωθεν της κοίτης του ρέματος, ούτε στο τμήμα της έκτασης που καταλαμβάνει η νέα κοίτη, καθώς πρόκειται για δημοτική έκταση (σχολικός κήπος). Επίσης δεν προκαλείται αλλαγή της πορείας ή κατεύθυνσης των υδάτων, ενώ αντιμετωπίζεται ο κίνδυνος καταστροφών από πιθανές πλημμυρικές παροχές του ρέματος, ενώ τα υλικά που προτείνονται να χρησιμοποιηθούν για την επένδυση των πρανών διασφαλίζουν σε σημαντικό βαθμό την αισθητική του φυσικού περιβάλλοντος

To Top