Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Προθεσμία υποβολής αίτησης άδειας χρήσης ύδατος για ενεργό σημείο υδροληψίας στο Δ. Βοΐου

«Προθεσμία υποβολής αίτησης άδειας χρήσης ύδατος για ενεργό σημείο υδροληψίας στο Δ. Βοΐου»

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΚΥΑ 146896/2014 (2878 Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι ενδιαφερόμενοι χρήστες κάθε ενεργού σημείου υδροληψίας, που δεν διαθέτουν άδεια χρήσης ύδατος σε ισχύ ή δεν έχουν καταθέσει αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης ή έχουν καταθέσει αίτηση για εγγραφή υφιστάμενου ενεργού σημείου υδροληψίας στο Ε.Μ.Σ.Υ., υποχρεούνται να προβούν σε υποβολή φακέλου – αίτησης, τα περιεχόμενα του οποίου αναφέρονται στην παραπάνω ΚΥΑ, στο Δήμο, για τη χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος μέχρι και τις 30 Απριλίου 2015.

Σημειώνεται πως η μη υποβολή ή η εκπρόθεσμη υποβολή του φακέλου – αίτησης για άδεια χρήσης ύδατος από τους υπόχρεους επισύρει τις κυρώσεις που ορίζονται από τα σχετικά άρθρα της παραπάνω ΚΥΑ.
Πληροφορίες: 24653-50200, 24653-50211

Χρήσιμα έγγραφα:
Κοινή Υπουργική Απόφαση 146896/2014 Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασίες και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ της ΚΥΑ 146896/2014

Διευκρινίσεις-επεξηγήσεις (οδηγίες) σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ 146896/2014 (Β’ 2878) «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις»

To Top