Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Πρόσληψη καθηγητών μουσικής στο Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης

Ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού & Νεολαίας Κοζάνης Δήμου Κοζάνης, έχοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 15694/17-4-2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών και προκειμένου να καλύψει θέσεις καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης, ενδιαφέρεται για την σύναψη Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου Ιδιωτικού Δικαίου με καθηγητές μουσικής για τις παρακάτω ειδικότητες:
♦1 ΔΕ καθηγητή Βιολοντσέλου
♦1 ΔΕ καθηγητή Φλάουτου
♦2 ΔΕ καθηγητές Βιολιού
♦4 ΔΕ καθηγητές Πιάνου

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Α) Αίτηση
Β) Σύντομο βιογραφικό
Γ) Θεωρημένο αντίγραφο τίτλου σπουδών. Δίπλωμα ή Πτυχίο από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα στην Ελλάδα ή Ανώτατη μουσική σχολή του εξωτερικού στην συγκεκριμένη ειδικότητα του διδασκόμενου μαθήματος (όπου απαιτείται). Σε περίπτωση τίτλων-σπουδών αλλοδαπής οι τίτλοι πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ ή άλλου αρμόδιου συμβουλίου ισότιμης ημεδαπής.
Δ)Θεωρημένο αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας (ελλείψει αυτού οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο)
Ε) Προϋπηρεσία

Οι ενδιαφερόμενοι, δύναται να υποβάλουν ταχυδρομικώς (σφραγίδα ταχυδρομείου) ή αυτοπροσώπως τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά.

Κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, οι υποψήφιοι θα κληθούν σε ακρόαση.

Επιλογή – Ανάρτηση πινάκων – Ενστάσεις: Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Οργανισμού και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Ωδείου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (10) ημερών στα γραφεία του Ο.Α.Π.Ν. από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων. Ο Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού & Νεολαίας, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τον αριθμό των θέσεων και των ειδικοτήτων ανά κατηγορία, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών στα τμήματα.

Κατάθεση αιτήσεων με τα σχετικά δικαιολογητικά από 11/9/2014 έως 22/9/2014 (αρ. πρωτοκόλλου), στα γραφεία του Ο.Α.Π.Ν. Π. Μελά & Πλ. Αυλιώτη, Κοζάνη. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2461029843 (πρωϊνές ώρες).

To Top