Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Δήμος Κοζάνης: Προκήρυξη 1 θέσης ΠΕ Καθηγητή Φυσικής Αγωγής

Ο Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών, ενός (1) ατόμου, ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Οργανισμού.

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, θα δημοσιευθεί στο χώρο ανακοινώσεων της υπηρεσίας καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κοζάνης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων α) στα γραφεία υπηρεσίας του ΟΑΠΝ β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση www.kep.gov.gr
Για επιπρόσθετες πληροφορίες στο Γραφείο Προσωπικού του ΟΑΠΝ, Π. Μελά & Πλ. Αυλιώτη γωνία, Σγουροπούλου Στέλλα, τηλ. επικοινωνίας 24610 29843.

To Top