Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Προκηρύχθηκε το μέτρο 112 «Εγκατάσταση νέων γεωργών»

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1, του «Π.Α.Α.» 2007-2013, για το έτος 2014 σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.26985/19-12-2013, 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, σε εφαρμογή της αριθμ. 17371/20-11-2008 (ΦΕΚ 2497/Β΄) ΚΥΑ (704/2008) και τις τροποποιήσεις αυτής, και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης –φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο πρόγραμμα.

Στόχος του προγράμματος είναι η πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου με την εγκατάσταση νέων γεωργών μέσω της παροχής κινήτρων προκειμένου να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση και η διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεύσεων τους με την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου.

Το Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και το Ελληνικό Δημόσιο.

Έχει εγκριθεί για το έτος 2014 ποσό συνολικού ύψους 140.000.000€ για την κάλυψη Δημόσιας Δαπάνης και για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πίστωση ύψους 6.300.000€. Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης από 18-3-2014 έως 16-5-2014.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο έχουν φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συμπληρώσει το 40οέτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα, είναι μόνιμοι κάτοικοι Ορεινής ή μειονεκτικής Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και Οικισμού, ή Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας κανονικής περιοχής με πραγματικό πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους και η γεωργική τους εκμετάλλευση έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία μισή (0,5) Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (1 Μ.Α.Ε. = 1750 ώρες απασχόλησης ανά έτος) και πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις του Κεφ. I.Γ2 της Αναλυτικής Πρόσκλησης του Μέτρου, διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αναλαμβάνουν να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών, υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο μέγιστης χρονικής διάρκειας 5 ετών και αποδέχονται τους όρους επίτευξης των Δεσμευτικών στόχων του, αναλαμβάνουν τις συμβατικές δεκαετείς μακροχρόνιες υποχρεώσεις και δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων (Κεφ. Ι.Γ3).

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται από 10.000€ έως 20.000€. Το ανώτατο ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης κατά κατηγορία περιοχής ανέρχεται στα ακόλουθα ποσά:

α) Ορεινές περιοχές μέχρι 20.000€.

β) Μειονεκτικές περιοχές μέχρι 17.500€.

γ) Λοιπές περιοχές μέχρι 15.000€.

Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με την κατηγορία της περιοχής μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου, τον προσανατολισμό της παραγωγής της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση και το επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση.

Την αναλυτική Πρόσκληση του Μέτρου καθώς και τα έντυπα του φακέλου υποψηφιότητας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα προμηθευτούν από τους δικτυακούς τόπους του Υ.Π.Α.Α.Τ. http://www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr και από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, πληροφορίες στο τηλ. 2461-351153 (υπεύθυνη Σαββίδου Ιωάννα).

To Top