Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Η εισηγητική έκθεση του Αντιδημάρχου Οικονομικών, Γιώργου Τζέλλου, στο Δημ. Συμβ. Κοζάνης για τον προϋπολογισμό 2014

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Για τη σύνταξη & κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών έτους 2014 ελήφθησαν υπόψη από την Εκτελεστική Επιτροπή και την Οικονομική Επιτροπή οι διατάξεις του άρθρου 77 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/23-07-2013 τα Α’), οι οδηγίες της Κοινής Απόφασης Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών α.π. 30842/31 Ιουλίου 2013, το έγγραφο του ΥΠΕΣ α.π. οικ. 31202/02 Αυγούστου 2013, τα άρθρα 7 & 8 της υπ αριθμόν 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. Εσωτερικών & Οικονομικών, το έγγραφο του ΥΠΕΣ-Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α (άρθρο 4 ν. 4111/2013) προς το Δήμο Κοζάνης με α.π.769/24 Οκτωβρίου 2013, καθώς και η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ Νο 22 με α.π. 46703/20 Νοεμβρίου 2013. Παράλληλα ελήφθησαν υπόψη από την ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ οι απαντήσεις που δόθηκαν σε τεθείσες ερωτήσεις σχετικές με τον προϋπολογισμό των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.

Επισυνάπτεται η έκθεση

To Top