Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Χορήγηση αδειών στάσιμου εμπορίου για το 2014 από τον Δήμο Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης θα προχωρήσει στην χορήγηση αδειών στάσιμου εμπορίου για το έτος 2014. Σύμφωνα με την αριθ. 616/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την αρ.πρωτ.74633/15266/29-11-2013 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας  θα χορηγηθούν οκτώ (8) άδειες στάσιμου  εμπορίου , εκ των οποίων:

α) έξι (6) για παραδοσιακά είδη (κουλούρια-κάστανα -καλαμπόκια ) σε χώρο που οριοθετεί και καθορίζει ο Δήμος και συγκεκριμένα δύο (2) στην Πλατεία Νίκης μία (1) στην είσοδο του Δημοτικού Κήπου Κοζάνης μία (1) στο πάρκο Αγίου Δημητρίου μία (1) στην Τ.Κ. Δρεπάνου στην θέση της πλατείας και μία (1) στην Τ.Κ. Κρόκου στην θέση της πλατείας.

β) δύο (2) για καντίνες σε ιδιωτικό χώρο.

Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια στάσιμου εμπορίου να προσέλθουν στο Δήμο από 10/01/2014 μέχρι και 31/01/2014 ημέρα Παρασκευή, υποβάλλοντας αίτηση συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.

ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται με την αίτηση

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση(χορηγείται από το Δήμο)

2. Βεβαίωση ανεργίας από Ο.Α.Ε.Δ.

Επίσης, ο ενδιαφερόμενος:
Α) επιδεικνύει εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος
Β) καταθέτει πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, ότι ανήκει σε μια από τις κατηγορίες προσώπων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 3377/2005 όπως ισχύει, ήτοι:
(α) άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί
(β) πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,
(γ) ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82A΄),
(δ) άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα,
(ε) γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης
(στ) ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο

(ζ) Έλληνες τσιγγάνοι POM που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας

(η) Άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση(άρθρο 14 του Ν.4038/2012)

3.Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.

4.Βεβαίωση μη οφειλής στον Δήμο

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους κατά την έκδοση της άδειας

Κατά την έκδοση της σχετικής άδειας στάσιμου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην αρμόδια Υπηρεσία:
1) Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) περί υποβολής δήλωσης έναρξης- άσκησης επιτηδεύματος.
2) Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σ’ αυτόν,
3) Βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων- ποτών,
4) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του
5) Την άδεια κυκλοφορίας ως και την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που αναπληρώνει αυτόν για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας,
6) Πιστοποιητικό υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων – ποτών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Τούμπα Μαρία

ΤΗΛ.24613 50334

To Top