Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Απάντηση του διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης, Κωνσταντίνου Γρίβα, στο Δήμαρχο Σερβίων-Βελβεντού για το δρόμο του Καταφυγίου «καλό θα είναι προτού μιλήσετε και εκφέρετε δημόσιο λόγο, να συμβουλεύεστε ανθρώπους οι οποίο γνωρίζουν»

Aπαντώντας στο Δήμαρχο Σερβίων- Βελβεντού Αθανάσιο Κοσματόπουλο, ο οποίος μέσω του ηλεκτρονικού και όχι μόνο τύπου εξύβρισε σκαιότατα τον πρόεδρο του Τεχνικού Συμβουλίου της ΠΕ Κοζάνης, με ακατονόμαστες εκφράσεις, έχουμε να απαντήσουμε τα εξής:

Α. Η επιτροπή (Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Εργων ΠΕ Κοζάνης) είναι ένα όργανο θεσμοθετημένο σύμφωνα με το Ν.3463/06 «κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», Π.Δ. 30/96 (ΦΕΚ 21Α΄) «αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα» ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού, σε εφαρμογή του Ν.3316/05 (ΦΕΚ 42Α΄), Π.Δ. 7/13 το οποίο γνωμοδοτεί επί θεμάτων, μελετών και κατασκευών Δημοσίων Έργων.
Στην επιτροπή αυτή συμμετέχουν, ως πρόεδρος, ο εκάστοτε Δ/ντής Τ.Ε. της Π.Ε Κοζάνης και μέλη εκπρόσωπος της Δ/νσης Διοίκησης Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, εκπρόσωπος του Δήμου Κοζάνης, εκπρόσωπος ΠΕΣΕΔΕ, εκπρόσωπος του ΤΕΕ, ο εκάστοτε Πρ/νος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχ/σμου Περιφέρεις Δυτ.Μακεδονίας και εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ.

Β. Στις 16 Ιανουαρίου 2015 εισήχθη στη Επιτροπή του Τεχνικού Συμβουλίου εισήγηση του Προϊσταμένου των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, με θέμα τη γνωμοδότηση σχετικά με την μελέτη διάνοιξης δρόμου από Βελβεντό προς Καταφύγι.
Σύμφωνα με το Ν.3316/05 που αφορά τις αναθέσεις μελετών θα πρέπει:
1.-Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, να συντάξει φάκελο έργου, σύμφωνα με το αρθρο 4 παρ.1 του Ν.3316/05, όπου περιλαμβάνεται εκτός των άλλων και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου, ο οποίος θα πρέπει να είναι εγκεκριμένος από το αρμόδιο όργανο του Δήμου.
2.- Στο φάκελο του έργου, σύμφωνα με την παρ.1δ του άρθρου 4 του Ν.3316/05, για το συγκεκριμένο είδος έργου , πρέπει να περιλαμβάνονται οι κάτωθι μελέτες:
α) μελέτη οδοποιίας
β) τοπογραφικές αποτυπώσεις – κτηματολόγιο
γ) μελέτη τεχνικών έργων
δ) μελέτη σήμανσης και ασφάλισης
ε) υδρολογική μελέτη
στ)γεωλογική μελέτη
ζ) σύνταξη τευχών δημοπράτησης
η) περιβαλλοντική μελέτη, κοστολογημένες σύμφωνα με τον κανονισμό αμοιβών του Ν.3316/05, καθώς επίσης και προεκτίμησης προϋπολογισμού του έργου.

3.- Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο για την κατασκευή ενός δασικού δρόμου σε περιοχή αρμοδιότητας Δασικής Υπηρεσίας, απαιτείται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του φορέα εκτέλεσης του έργου και ανάλογα με το ύψος προϋπολογισμού του έργου, είτε με τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, είτε με το ΥΠΕΚΑ.

Εσείς κ. Δήμαρχε, ποια από τα παραπάνω έγγραφα, που απαιτούνται προσκομίσατε στην επιτροπή, για να έχει συνολική εικόνα για την λήψη απόφασης; Κανένα

Παρόλα αυτά η επιτροπή συνεδρίασε. Έκανε δεκτή προς συζήτηση την εισήγηση του Προϊσταμένου των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, για επίσπευση των διαδικασιών και εξυπηρέτησή σας. Μετά από διαλογική συζήτηση δυο μέλη της επιτροπής, ένας εκ των οποίων ο υποφαινόμενος, είχαμε αρνητική άποψη διότι:

1) Τα πάσης φύσεως έργα θα πρέπει να εντάσσονται με βασικές κατευθυντήριες γραμμές που δίνονται από τις μελέτες Γενικού Σχεδιασμού στο πλαίσια των αναγκών του ΟΑ. (Επιχειρησιακό σχέδιο). Έτσι αποφεύγονται άσκοπες επικαλύψεις, υπερσχεδιασμού επιμέρους τεχνικών έργων, ενώ συγχρόνως εξασφαλίζονται η συμπληρωματικότητα και η εξυπηρέτησή τους.
Η Π.Ε. Κοζάνης α) έχει δημοπρατήσει το 2006 το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟ – ΚΑΤΑΦΥΓΙ μήκους 19 χλμ. προϋπολογισμού: 4.322,438,00 (2.903.000,00 Α΄φάση + 1.419.438,00 Β΄φάση)», β) λόγω κατολίσθησης στη Χ.Θ. 16+000 δημοπρατήθηκε το έργo: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ-ΚΑΤΑΦΥΓΙ», το 2014 προϋπολογισμού: 2.480.000,00 €, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, γ) λόγω της κατολίσθησης το 2010 δημοπρατήθηκε το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ–ΚΑΤΑΦΥΓΙ» μήκους 15 χλμ. προϋπολογισμού: 500.000,00 €. Με άλλα λόγια για τον οικισμό Καταφυγίου δημοπράτησε έργα ύψους 7.302,438,00 €. Επομένως προκειμένου τα δυο μέλη να γνωμοδοτήσουν θετικά, ζήτησε να κατατεθεί μελέτη κόστους- οφέλους του έργου (μελέτη σκοπιμότητας του έργου).

2)Η εισήγηση του Προϊσταμένου κ. Θεοδωρίδη Εμμανουήλ της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού διευκρινίζει τον τρόπο ανάθεσης της μελέτης με το άρθρου 10 § στ του Ν.3316/05 δηλαδή «όταν συντρέχει επείγουσα περίπτωση για την ανάθεση της μελέτης ………» δασικής οδού Β΄ κατηγορίας για την σύνδεση Βελβεντό – Καταφύγι».
Η άποψη μας είναι ότι δεν κρίνεται απολύτως απαραίτητο και δεν υφίσταται κατεπείγουσα ανάγκη που οφείλεται σε γεγονότα απρόβλεπτα, διότι η Π.Ε. Κοζάνης έχει παρέμβει και σήμερα υπάρχει πρόσβαση από τον δρόμο Αγία Κυριακή – Καταφύγι. Επίσης στο άρθρο 10 ρυθμίζεται η εξαιρετική περίπτωση της ανάθεσης με διαπραγμάτευση, με ανάλογο σεβασμό των διατάξεων των κοινοτικών οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ, βάσει των οποίων οι σχετικές δυνατότητες του νόμου θα πρέπει να ερμηνεύονται στενά.
Όπως φαίνεται και στο πρακτικό 3/2015, το οποίο έχετε λάβει, η άποψή μας αυτή μειοψήφησε. Η πλειοψηφία, όμως, εισηγήθηκε την υποβολή εκ νέου, προσκομίζοντας επιπρόσθετα στοιχεία.
Μετά τα παραπάνω, από πουθενά δεν προκύπτει ότι έχω «βαρεμένο μυαλό» και η προσωπική μου διαδρομή δεν σας επιτρέπει σε καμία περίπτωση να αποφαίνεσθε με υβριστικούς όρους ερήμην μου σε συνεδριάσεις θεσμικών οργάνων.
Επειδή δε γνωρίζετε ούτε διαδικασίες ούτε νόμους που διέπουν την κατασκευή και μελέτη Δημοσίων Έργων, καλό θα είναι προτού μιλήσετε και εκφέρετε δημόσιο λόγο, να συμβουλεύεστε ανθρώπους οι οποίο γνωρίζουν, διότι η ημιμάθεια είναι χειρότερη της αμάθειας με στοιχεία επικινδυνότητας.

Διερωτώμαι, επί πλέον, γιατί τόση πρεμούρα για την κατασκευή αυτή του δρόμου και ποια είναι αυτά τα συμφέροντα που εμποδίζουν την κατασκευή αυτού του δρόμου; Μήπως εννοείτε ότι η επιτροπή του Τεχνικού Συμβουλίου εντάσσεται μέσα στα συμφέροντα αυτά και αντιστρατεύεται το έργο σας;

Τέλος, σας γνωρίζω ότι στην καριέρα μου δεν έχω δεχθεί από κανένα πολιτικό πρόσωπο ουδεμία παρέμβαση, διότι δεν συνάδει ούτε με το ήθος ούτε και με την αξιοπρέπειά μου.

Θα ήταν άδικο, όμως, να προσάπτετε υπονοούμενα στους κ. Καρυπίδη και Πλακεντά για παρεμβάσεις των σε αποφάσεις και συνεδριάσεις θεσμοθετημένων οργάνων.

Με τιμή
Ο Δ/ντης Τεχνικών Εργων Π.Ε. Κοζάνης

Κωνσταντίνος Γρίβας
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Β΄ βαθμό

To Top