Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας στο Άσκιο Βοΐου

Υπογραφή απόφασης ένταξης της πράξης:
«Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Ασκίου», προϋπολογισμού 465.000,00€

Κατόπιν υποβολής ολοκληρωμένης πρότασης από το Δήμο Βοΐου, συνοδευόμενης από πλήρη φάκελο συμπληρωμένο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και κατόπιν συντονισμένων ενεργειών και επαφών της Δημοτικής Αρχής, υπεγράφη από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μελά Δημήτριο, η απόφαση ένταξης της πράξης: «Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Ασκίου», προϋπολογισμού 465.000,00€ στον Άξονα Προτεραιότητας 3 και συγκεκριμένα στο Μέτρο 321 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ).

Σύμφωνα με τη σχετική αρ. πρωτ. 23564/23-01-2015 απόφαση ένταξης το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει τη βελτίωση της βατότητας αγροτικών δρόμων στην Τ.Κ. Γαλατινής, Τ.Κ. Εράτυρας και Τ.Κ. Πελεκάνου. Το έργο αφορά στην κατασκευή νέας υπόβασης και βάσης, κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας και οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε δρόμους συνολικού μήκους 2.550,83μ.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου ορίζεται από την 23-01-2015 έως την 31-12-2015 και ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31-12-2015.

Η Δημόσια Δαπάνη της πράξης ανέρχεται στο ποσό των 465.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης των αγροτών στα χωράφια τους και των κτηνοτρόφων στις μονάδες τους, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες που οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή δυσκολεύουν την πρόσβαση σε πολλά σημεία. Αναμένεται να διευκολυνθεί η εργασία των αγροτών και των κτηνοτρόφων της περιοχής με συνέπεια τη μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ
ΓΚΕΡΕΧΤΕΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

To Top