Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Δήμος Κοζάνης: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα για το έτος 2016

Ο Δήμος Κοζάνης έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του Ν. 4071/2012, σύμφωνα με τις οποίες οι δήμοι με πληθυσμό άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων μπορούν να προσλάβουν έως είκοσι (20) άτομα εργατοτεχνικό προσωπικό με απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ΄ άτομο το μήνα, β) την υπ’ αριθ. 137/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, γ) το υπ΄αριθμ. 56024/20-4-2016 Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας για τον έλεγχο νομιμότητας της 137/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και δ)την υπ’ αριθμ. 16682/21-04-2016 πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού για το 2016 και λόγω μη πλήρωσης των θέσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα για το έτος 2016, συνολικού αριθμού εφτά (7) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα δέκα (5) ΔΕ Τεχνιτών οικοδομικών εργασιών και δέκα (2) ΥΕ Εργατών οικοδομικών εργασιών όπως παρακάτω:

ΕΔΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Δ.Ε. Αιανής

3

ΔΕ Τεχνιτών ή ΥΕ Εργατών

Δ.Ε. Δημ. Υψηλάντη

2

ΔΕ Τεχνιτών ή ΥΕ Εργατών

Δ.Ε. Ελίμειας

2

ΔΕ Τεχνιτών ή ΥΕ Εργατών

ΣΥΝΟΛΟ

7

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών .

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ, ο Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ)

  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληροί τα ειδικά τυπικά προσόντα της ειδικότητας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης (Δ/νση: Πλατεία 28ης Οκτωβρίου 1, τηλ: 2461350400) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος Θεοδωρίδου Σοφία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά σε αποκλειστική προθεσμία δύο εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. (από 12/5/2016 έως και 13/5/2016)

Η παρούσα να αναρτηθεί στη Διαύγεια στο χώρο Ανακοινώσεων του δημαρχείου Κοζάνης, στους χώρους Ανακοινώσεων των Δημοτικών Ενοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

To Top