Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ξενοφώντος Τριανταφυλλίδη λόγω εργασιών αποκατάστασης φρεατίων υδροσυλλογής

ΘΕΜΑ: «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών αποκατάστασης φρεατίων υδροσυλλογής»
Σχετ : Η υπ’αριθμ. 20466/18-02-2016 αίτηση της ΔΕΥΑ Κοζάνης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο αντιδήμαρχος Κοζάνης
Λαμβάνοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 52,παρ. 2, του Ν. 2696/99.
2.Τις διατάξεις του άρθρου 9,παρ.1, 2, 3 του Ν. 2696/99.
3.Το υπ’αριθμ. 946/09-07-2003 ΦΕΚ.
4.Την υπ’αριθμ.622/22-12-2014 Α.Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α)Τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ξενοφώντος Τριανταφυλλίδη, από τη διασταύρωσή της με την οδό Παύλου Μελά έως τη διασταύρωσή της με την οδό Στοάς, από την Παρασκευή 19/02/2016 και ώρα 08:00 έως τη Δευτέρα 22/02/2016 και ώρα 15:00.

Β)Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω παρόδιων οδών.

Γ)Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν την 22/02/2016.

Δ)Οι ρυθμιστικές και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν, με ευθύνη και μέριμνα της ΔΕΥΑΚ και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις παραγράφους 3 & 4 του άρθρου 9 του Ν.2696/1999 και της υπ ́αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 01-07-2003 (ΦΕΚ 946,τβ) Απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Ε)Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν. 2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 και το Ν.4313/2014, αφού πρώτα τοποθετηθεί η κατάλληλη σήμανση και ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Στ)Η ισχύς της απόφασης αρχίζει με την δημοσίευση της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και την τοποθέτηση σχετικής σήμανσης.
Κοινοποίηση: Ο Αντιδήμαρχος
1.Τμήμα Τροχαίας Κοζάνης Τεχνικών Υπηρεσιών
2.ΔΕΥΑ Κοζάνης

Δεσποτίδης Κωνσταντίνος
Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών

Δεσποτίδης Κων/νος

To Top