Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Δήμος Κοζάνης: Μείωση 50% των δημοτικών τελών σε πολύτεκνους, άτομα με αναπηρία και άπορους  

Ο Δήμος Κοζάνης ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο πως  σύμφωνα με την Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 608/2019, θα πραγματοποιηθεί επιστροφή των  δημοτικών τελών  σε ποσοστό 50%  για το έτος 2020 σε:

Πολύτεκνους

ΆμεΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και

Απόρους (δικαιούχους Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

 Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α

  • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία του Δήμου) και κατατίθεται μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου ή ηλεκτρονικά στη δ/νση: protokolo@kozanh.gr

α) Για πολύτεκνους:  Αντίγραφο πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας ή αντίγραφο κάρτας πολυτέκνου (θεωρημένη και σε ισχύ για το έτος 2020)

β) Για άτομα με αναπηρία:  Πιστοποιητικό Κ.Ε.Π.Α. ή απόφαση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αναπηρίας στα οποία θα αναγράφεται ρητά το ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω) και η χρονική διάρκεια του (με ισχύ για το έτος 2020)

γ) Για άπορους:  Αντίγραφο της απόφασης δικαιούχου Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)  με ισχύ για το έτος 2020.

        Όλοι οι ανωτέρω υποβάλλουν επίσης:

  • Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
  • Φωτοαντίγραφα και των δύο όψεων, όλων των πληρωμένων λογαριασμών ρεύματος (2/μηνων και εκκαθαριστικών), για το έτος 2020.
  • Αντίγραφο (1ης σελίδας) βιβλιαρίου Τραπεζικού Λογαριασμού  με ευκρινή τον αριθμό ΙΒΑΝ.
  • Σε περίπτωση που ο μετρητής της ΔΕΗ δεν είναι στο όνομα του αιτούντος δικαιούχου, απαιτείται η κατάθεση αντιγράφου Δήλωσης (Ε1)  Φορολογικού έτους 2019 & Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.

 

Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών έως: 31 Μαρτίου 2 0 2 1

 

 

To Top