Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Δήμος Κοζάνης: Nέες ημέρες και ώρες τέλεσης πολιτικών γάμων

Με απόφαση του Δημάρχου Κοζάνης Λευτέρη Ιωαννίδη και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 131 του Ν. 4483/2017 , που αντικατέστησαν τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 5 του

Π.∆/τος 391/1982 (ΦΕΚ 73/τ.Α΄/18-06-1982) «Για τη ρύθμιση λεπτομερειών σχετικά µε την

τέλεση των πολιτικών γάµων, τη χορήγηση της άδειας γάµου και το περιεχόμενο της

βεβαιωτικής πράξης για την τέλεση πολιτικών γάµων ή θρησκευτικών γάµων» ορίζονται τα εξής:

A) Τόπος τέλεσης των πολιτικών γάµων :

1)για τη ∆ηµοτική Ενότητα Κοζάνης

• την αίθουσα του Κοβενταρείου Κτιρίου -Κοβεντάρων 1-Κοζάνη)

• το κεντρικό ∆ηµαρχείο –Πλ.Νίκης

2) για τη ∆ηµοτική Ενότητα Αιανής:

• Το δηµοτικό κατάστηµα (πρώην ∆ηµαρχείο) της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιανής

3) για τη ∆ηµοτική Ενότητα ∆ηµ.Υψηλάντη:

• Το δηµοτικό κατάστηµα (πρώην ∆ηµαρχείο) της Τοπικής Κοινότητας Μαυροδενδρίου

4) για τη ∆ηµοτική Ενότητα Ελλησπόντου:

• Το δηµοτικό κατάστηµα (πρώην ∆ηµαρχείο) της Τοπικής Κοινότητας Κοιλάδας

5) για τη ∆ηµοτική Ενότητα Ελίµειας:

• Το δηµοτικό κατάστηµα (πρώην ∆ηµαρχείο) της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρόκου

Β) Ηµέρες τέλεσης πολιτικών γάµων την Παρασκευή ,το Σάββατο και την Κυριακή

κάθε εβδοµάδας και από ώρα 11.00 – 14.00 την Παρασκευή και από 12.00 -14.00 και

18.00- 20.00 το Σαββατοκύριακο

To Top