Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Εγγραφές – Επανεγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης καλεί τους ενδιαφερόμενους γονείς που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς να προσέλθουν το διάστημα από 07/06/2016 έως 30/06/2016 να υποβάλουν τη σχετική αίτηση προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής:

 • Για τις εγγραφές στους 1ο,2ο, 3ο, 4ο Παιδικό Σταθμό θα πρέπει να προσέρχονται στα γραφεία του 1ου Παιδικού Σταθμού που βρίσκεται στην γωνία των οδών Γκέρτσου και Πόποβιτς

(από 09:00 πμ έως 01:00 μμ.)

 • Για τις εγγραφές στους περιφερειακούς Παιδικούς Σταθμούς (Τετραλόφου, Αιανής, Καισαρειάς και Κρόκου) και προς αποφυγή της ταλαιπωρίας, οι γονείς θα μπορούν να προσέρχονται στους κατά τόπους Παιδικούς Σταθμούς.

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση 16065/22-04-2002 (ΦΕΚ 497/2002) και το άρθρο 7 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών τα εγγραφόμενα στους Βρεφονηπιακούς παιδιά πρέπει να κατοικούν στην περιοχή του Δήμου Κοζάνης ή να εργάζονται οι γονείς τους σε αυτόν. Η περίπτωση εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορη περιοχή είναι εφικτή μόνο με την ύπαρξη κενής θέσης.

Οι γονείς που φέρνουν τα παιδιά τους στο Σταθμό πρέπει:

 • Να είναι εργαζόμενοι (δεν αποκλείεται και η εγγραφή ανέργων εφόσον καλυφθούν όλες οι αιτήσεις των εργαζομένων και υπάρχουν κενές θέσεις). Οι άνεργοι γονείς εξυπηρετούνται και από τους παιδικούς Σταθμούς της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κοζάνης οι οποίοι λειτουργούν με πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

 • Για την εγγραφή των παιδιών στον Σταθμό θα προτιμώνται κατά κύριο λόγο τα παιδιά της περιοχής που εδρεύει ο Σταθμός, χωρίς να αποκλείονται περιπτώσεις εγγραφής παιδιών που διαμένουν σε άλλα περιοχή του Δήμου και αυτό είτε γιατί δε λειτουργεί στην περιοχή Σταθμός, ή γιατί οι γονείς του παιδιού εξυπηρετούνται από το Σταθμό λόγω γειτνιάσεως της εργασίας τους.

Κριτήρια κατά την επιλογή

α) Προτεραιότητα στις εγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Κοζάνης,

καθώς γίνονται δεκτές οι αιτήσεις τους εκτός των διαδικασιών επιλογής, έχουν τα παιδιά:

 • Των μονογονεϊκών οικογενειών

 • Των πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών

 • Των οικογενειών στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων ή τέκνο, έχουν 67% και άνω ποσοστό αναπηρίας

β) Επιλέγονται κατά σειρά προτεραιότητας παιδιά των οποίων οι γονείς:

 • Είναι εργαζόμενοι και οι δύο με εισοδηματική κατάταξη

 • Είναι εργαζόμενος ο ένας με εισοδηματική κατάταξη

 • Είναι άνεργοι γονείς με εισοδηματική κατάταξη

Μηνιαία εισφορά

Η κλίμακα των μηνιαίων εισφορών (τροφεία), σύμφωνα και με τα μηνιαία οικογενειακά εισοδήματα , διαμορφώνεται ως εξής:

Δηλωθέν Εισόδημα

Ποσό ανά μήνα

Έως 8.000 ευρώ

15 ευρώ

Από 8.001-12.500 ευρώ

25 ευρώ

Από 12.501-17.000 ευρώ

35 ευρώ

Από 17.001-22.000 ευρώ

40 ευρώ

Από 22.001-30.000 ευρώ

50 ευρώ

Από 30.001-35.000 ευρώ

60 ευρώ

Από 35.001 και πάνω

80 ευρώ

Όσοι γονείς εργάζονται σε εταιρείες ή φορείς και επιδοτούνται για τα δίδακτρα των παιδιών τους στους Παιδικούς Σταθμούς θα καταβάλλουν όλο το επίδομα εκτός αν το ποσό είναι μικρότερο της μηνιαίας εισφοράς της κλίμακας οπότε και υποχρεούνται να καταβάλλουν τη διαφορά.

Δεν καταβάλλεται οικονομική εισφορά για τον μήνα Αύγουστο που οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί αναστέλλουν τη λειτουργία τους.

Τον μήνα Σεπτέμβριο, κατά τον οποίο γίνεται η προσαρμογή των νηπίων-βρεφών, καταβάλλεται το μισό ποσό της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς.

Σε περίπτωση παρατεταμένης απουσίας του παιδιού η καταβολή των τροφείων θα γίνεται κανονικά, εκτός αν απουσιάζει λόγω ασθενείας, γεγονός που θα πρέπει να βεβαιώνεται από Δημόσιο Νοσοκομείο.

Απαλλαγές

Απαλλάσσονται της καταβολής μηνιαίας εισφοράς (τροφείων):

 • Οι κάτοχοι της κάρτας αλληλεγγύης του Δήμου Κοζάνης.

 • Οι μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα μέχρι 17.000 ευρώ. Άνω των 17.000 ευρώ ακολουθούν την κλίμακα.

 • Οι οικογένειες πολυτέκνων-τριτέκνων με εισόδημα μέχρι 30.000 ευρώ. Άνω των 30.000 ευρώ ακολουθούν την κλίμακα.

 • Οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων ή τέκνο, έχουν 67% και άνω ποσοστό αναπηρίας μέχρι 30.000 ευρώ. Άνω των 30.000 ευρώ ακολουθούν την κλίμακα.

Μειώσεις

 • Κάθε μήνα φιλοξενίας για το δεύτερο παιδί που φιλοξενείται στους Παιδικούς Σταθμούς μείωση 20% από το ποσό της κλίμακας.

 • Κάθε μήνα φιλοξενίας για το τρίτο παιδί που φιλοξενείται στους Παιδικούς Σταθμούς μείωση 50% από το ποσό της κλίμακας.

Η εξόφληση θα γίνεται με τον εξής τρόπο:

Στις πρώτες δεκαπέντε μέρες κάθε μήνα στην αρμόδια υπάλληλο των Παιδικών Σταθμών, ώστε να είναι δυνατή η καταβολή τους στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου ( μέχρι το τέλος κάθε μήνα).

Σε περίπτωση που η πληρωμή δεν γίνεται έγκαιρα, τότε η οφειλή θα θεωρείται ληξιπρόθεσμη και θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

Σε περίπτωση μη πληρωμής των τροφείων για τρεις μήνες, η υπηρεσία θα προβαίνει στην αυτεπάγγελτη διαγραφή του παιδιού από τη δύναμη του Παιδικού Σταθμού, ύστερα από έγγραφη ενημέρωση του γονέα.

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις επανεγγραφής από γονείς που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές τους, του προηγούμενου σχολικού έτους.

Τα παιδιά του προσωπικού των Βρεφονηπιακών Σταθμών γίνονται δεκτά πέραν της δυναμικότητας του Σταθμού, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ:

1. Αίτηση-υπεύθυνη του Ν.1599/86 (χορηγείται) (Αίτηση_MsWord) (Αίτηση_Pdf)

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή άδεια παραμονής γονέα.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4. Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

5.Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του τελευταίου έτους (φορολογικό έτος 2015).

6.Βεβαίωση εργασίας γονέων (για τους μισθωτούς) ή βεβαίωση απασχόλησης από το ασφαλιστικό ταμείο (ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΥΔΥ κλπ) για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

7. Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας του παιδιού (σελίδα εμβολίων) και ιατρική βεβαίωση για την καλή υγεία του παιδιού και αποτελέσματα πρόσφατης φυματινοαντίδρασης (mantoux).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 • Τα βρέφη να είναι ηλικίας από 18 μηνών έως 2,5 ετών.

 • Τα νήπια να είναι ηλικίας από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στο νηπιαγωγείο.

Παράλληλα, για όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις ισχύει ο Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών, όπως αυτός δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ497/τα.Β΄/22.04.2002.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:

2461021461 γραμματεία και 2461021149 προϊσταμένη τμήματος παιδικών σταθμών καθημερινά από 08:00 πμ έως 03:00 μμ.

To Top