Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Πολιτική

Έκδοση Πρόσκλησης για τη χρηματοδότηση έργων ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής τους δικτύωσης της Καστοριάς

Έκδοση Πρόσκλησης για τη χρηματοδότηση έργων ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής τους δικτύωσης στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) της Καστοριάς

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γεώργιος Κασαπίδης υπέγραψε νέα Πρόσκληση, προϋπολογισμού 1.100.000 €, που αφορά στην χρηματοδότηση έργων ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής τους δικτύωσης στην περιοχή παρέμβασης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) της Καστοριάς, με δικαιούχο το Δήμο Καστοριάς και προθεσμία υποβολής προτάσεων έως 31/12/2021.

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν έργα για την ενίσχυση της προστασίας και ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και σύνδεση με την τουριστική ανάπτυξη στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Καστοριάς.

Πιο συγκεκριμένα αφορά τις πράξεις της Ομάδας Δράσεων 1.2.1 «Αποκατάσταση – Επανάχρηση Διατηρητέων – Ιστορικών Κτιρίων» του Ειδικού Στόχου 1.2 «Ανάδειξη, Αξιοποίηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς» του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάδειξη, Αξιοποίηση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος, Πολιτιστικού Αποθέματος» του Επιχειρησιακού Σχεδίου ΒΑΑ Δήμου Καστοριάς.

Τα έργα ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής τους δικτύωσης θα υλοποιηθούν με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Ταμείου (ΕΤΠΑ) και Εθνικών Πόρων, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 6 – «Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις Προσκλήσεις, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, το Σύστημα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, τους Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων κ.λ.π., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, στη διαδρομή www.pepdym.gr.

 

To Top