Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Κοινωνία

Επανασύσταση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης καλεί τους φορείς, τους συλλόγους, τις οργανώσεις, τις συλλογικότητες της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και μεμονωμένους μετανάστες, ως φυσικά πρόσωπα, να δηλώσουν συμμετοχή στην επανασύσταση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.

   Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία, σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 78, του Ν.3852/2010, περί της «Νέας αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

   Έργο των συμβουλίων ένταξης μεταναστών είναι η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του οικείου δήμου, ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή, η υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και, εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και τη διοργάνωση σε συνεργασία με τον οικείο δήμο εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.

   Η συμμετοχή των μελών στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών είναι τιμητική και άμισθη.

   Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι φορείς και πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κοζάνης, μέχρι την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 (καταληκτική ημερομηνία) ως εξής: τηλέφωνο επικοινωνίας 2461029497, φαξ 2461028321 και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο pronoia@cityofkozani.gov.gr.

 

 

To Top