Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Η «Κίνηση Απελάστε το Ρατσισμό» διοργανώνει βιβλιοπαρουσίαση στην Πτολεμαΐδα

Η «Κίνηση Απελάστε το Ρατσισμό» διοργανώνει βιβλιοπαρουσιαση στην Πτολεμαΐδα τη Δευτέρα (αργία του Αγ. Πνεύματος), 20 Ιουνίου, στις 7μμ , στο  καφέ Σπλέντορ. Το βιβλίο που θα παρουσιαστεί είναι το «Σεξουαλικότητα και Σοσιαλισμός», της Αμερικάνας Σέρι Γουλφ, που μεταφράζεται πρώτη φορά στα ελληνικά από τις εκδόσεις RED MARKS κι αφορά το «αιρετικό» ,εξαιρετικά σοβαρό , αλλά κι επίκαιρο μετά τη φρίκη στο Ορλάντο των ΗΠΑ, θέμα της ανθρώπινης σεξουαλικότητας και την πάλη ενάντια στη σεξουαλική καταπίεση  .
Η Κίνηση καλεί επίσης τον κόσμο που μπορεί, να φέρει τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για συμπολίτες μας που τα έχουν ανάγκη.
Το βι­βλίο απο­τε­λεί μια με­λέ­τη της ιστο­ρί­ας, της πο­λι­τι­κής και της θε­ω­ρί­ας του ΛΟΑΤΚΙΑ+ κι­νή­μα­τος, με έμ­φα­ση στην ιστο­ρία του αμε­ρι­κα­νι­κού κι­νή­μα­τος και τις προ­κλή­σεις που αντι­με­τω­πί­ζει η εκεί κοι­νό­τη­τα. Έχο­ντας ως βα­σι­κό ανα­λυ­τι­κό ερ­γα­λείο το μαρ­ξι­σμό, η Sherry Wolf συμ­με­τέ­χει στον επι­στη­μο­νι­κό διά­λο­γο γύρω από το φύλο, απο­δει­κνύ­ο­ντας ότι η σε­ξουα­λι­κό­τη­τά μας κα­θο­ρί­ζε­ται σε με­γά­λο βαθμό από τις υλι­κές συν­θή­κες. Σε απλή και κα­θη­με­ρι­νή γλώσ­σα, το βι­βλίο θέτει μια σειρά από κρί­σι­μα ζη­τή­μα­τα: την ιστο­ρία συ­γκρό­τη­σης της γκέι ταυ­τό­τη­τας, τον μύθο της μαρ­ξι­στι­κής ομο­φο­βί­ας, τον βιο­λο­γι­κό ντε­τερ­μι­νι­σμό. Ανοί­γει επί­σης το διά­λο­γο με τις θε­ω­ρί­ες φύλου, κά­νο­ντας κρι­τι­κή στον με­τα­μο­ντερ­νι­σμό, τις πο­λι­τι­κές ταυ­τό­τη­τας και την κουίρ θε­ω­ρία. Η Sherry Wolf παίρ­νει θέση. Μόνο σε μια κοι­νω­νία χωρίς κα­τα­πί­ε­ση και εκ­με­τάλ­λευ­ση θα εί­μα­στε σε­ξουα­λι­κά ελεύ­θε­ροι. Είναι ένα βι­βλίο για όσες και όσους, ανε­ξαρ­τή­τως φύλου, σε­ξουα­λι­κού προ­σα­να­το­λι­σμού ή φυλής, πα­λεύ­ουν ενά­ντια στην κα­τα­πί­ε­ση και τις δια­κρί­σεις. 

Δεν είναι ένα «εύ­κο­λο» ή ανώ­δυ­νο βι­βλίο. Η ευ­κο­λία, όμως, δεν υπήρ­ξε ποτέ καλός οδη­γός δρά­σης. Όταν λέμε ότι στόχος μας είναι η συ­νο­λι­κή αν­θρώ­πι­νη χει­ρα­φέ­τη­ση από κάθε μορφής εκμετάλλευση και καταπίεση, πρέ­πει και να μπο­ρού­με να το απο­δει­κνύ­ου­με. 

Στην εκ­δή­λω­ση θα μι­λή­σουν η με­τα­φρά­στρια του βι­βλί­ου, Κική Στα­μα­τό­γιαν­νη κι η Γιάννα Γαϊτάνη, στέλεχος της ΛΑΕ, πρώην βουλεύτρια. Οι σ. ομιλήτριες είναι εδώ και πολλά χρόνια ενεργές στο φεμινιστικό και ΛΟΑΤ κίνημα της Θεσσαλονίκης.
To Top