Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Πολιτική

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κοζάνης Μάρκος Φλώρος για την ψήφιση του Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων

Τις προηγούμενες ημέρες κυκλοφόρησαν διάφορες απόψεις περί της νομιμότητάς σύγκλησης και ψηφοφορίας της σημερινής δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου , που αφορά την ψήφιση του Κανονισμού κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για όλη την πόλη και τις Δημοτικές Κοινότητες.

Προς άρση κάθε αμφιβολίας και αποφυγή σύγχυσης και λανθασμένων εντυπώσεων ,οι οποίες μπορεί να θίξουν το κύρος και την αξιοπιστία του Δημοτικού Συμβουλίου, κορυφαίου θεσμικού οργάνου του Δήμου  οφείλω να σημειώσω ότι η νομιμότητα για τη σύγκληση και λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου προκύπτει από τις διατάξεις του Νόμου που ορίζει:

 

  1. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν2690/1999 «Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων, αν ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Αν δεν καθίσταται δυνατός ο σχηματισμός της πλειοψηφίας αυτής, η  ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ωσότου σχηματιστεί απόλυτη πλειοψηφία με την υποχρεωτική προσχώρηση, κάθε φορά, εκείνου ή εκείνων που διατυπώνουν την ασθενέστερη γνώμη, σε μια από τις επικρατέστερες» άποψη που δέχθηκε και το Νομικό Συμβού6λιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) στην με αριθμ. 59?2004 γνωμοδότηση του Γ’ Τμήματος.

 Να σημειωθεί ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου καμία πρόταση δεν έλαβε τον απαιτούμενο από το νόμο αριθμό ψήφων (21) ,ώστε  να σχηματιστεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και επομένως δεν λήφθηκε καμία απόφαση (θετική η αρνητική).

 

  1. Στην δια περιφοράς συνεδρίαση ο Πρόεδρος αποστέλλει κατεπείγουσα πρόσκληση ,στην οποία αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης.

Για να είναι νόμιμη η δια περιφοράς συνεδρίαση και να ληφθούν έγκυρες αποφάσεις είναι απαραίτητη η συμμετοχή των δύο τρίτων των μελών του συμβουλίου.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με την ανωτέρω διαδικασία ανακοινώνονται από τον Πρόεδρο στην πρώτη μετά τη λήψη της απόφασης  τακτική συνεδρίαση.

 

      Κοζάνη 23-2-2023            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

                                                      ΜΑΡΚΟΣ  ΧΡ. ΦΛΩΡΟΣ

 

To Top