Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Πολιτική

Οι 4 νέες Δράσεις του ΕΣΠΑ – Ποιους αφορούν, οι στόχοι, τα ποσά

Τις πρωτοβουλίες που ξεκινάει το Υπουργείο Ανάπτυξης, που αφορούν θέματα ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας και θέματα του ΕΣΠΑ, το οποίο βρίσκεται ακριβώς στο μεταβατικό στάδιο ανάμεσα στο παλιό και το καινούργιο, παρουσίασαν, σήμερα, σε κοινή συνέντευξη Τύπου, οι Γιώργος Σταθάκης, Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και Αλέξης Χαρίτσης, Υφυπουργός Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ.
Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, ο κ. Χαρίτσης παρουσίασε 4 Προγράμματα, για τις 4 Δράσεις που Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας, το ΕΠΑνΕΚ.

Πρόκειται για προδημοσιεύσεις αυτών των Δράσεων.

Οι Δράσεις

1. Η πρώτη Δράση αφορά την ενίσχυση αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Πρόκειται για Δράση, η οποία στοχεύει στους πτυχιούχους της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή έχουν γεννηθεί πριν την 1/1/1991 και είναι είτε άνεργοι, εγγεγραμμένοι δηλαδή στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ, είτε φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Θα υπάρχουν δύο κύκλοι για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπως και για όλα τα υπόλοιπα. Ο πρώτος κύκλος θα έχει προϋπολογισμό 17,5 εκατομμύρια ευρώ και ο δεύτερος κύκλος 32,5 εκατομμύρια ευρώ, συνολικός προϋπολογισμός 50 εκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού από 5 έως 25 χιλιάδες ευρώ, με το ποσοστό ενίσχυσης να ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Στόχος η προσέλκυση 2.200 πτυχιούχων και 500 νέων θέσεων εργασίας από το πρόγραμμα αυτό.

2. Η δεύτερη Δράση αφορά τη νεοφυή επιχειρηματικότητα με ίδιο προφίλ δυνητικών ωφελουμένων με την προηγούμενη. Και πάλι μιλάμε για δύο κύκλους του προγράμματος, συνολικού προϋπολογισμού 120 εκατομμυρίων ευρώ για έργα συνολικού προϋπολογισμού επένδυσης 60.000 ευρώ, αυτό είναι το ανώτατο όριο και πάλι 100% συνολική επιδότησης της επένδυσης.

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση έως και 2.500 νέων επιχειρήσεων και στη δημιουργία 4.500 νέων θέσεων εργασίας.

3. Η τρίτη Δράση αφορά στην αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων στις νέες αγορές. Αυτές οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑνΕΚ.

Υπενθυμίζεται ότι, οι τομείς αυτοί αφορούν σε: Διατροφή, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, υλικά κατασκευές, εφοδιαστική αλυσίδα, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας και υγεία.

Και εδώ θα υπάρξουν δύο κύκλοι υποβολής προτάσεων, με συνολικό προϋπολογισμό 130 εκατομμύρια ευρώ, 52 εκατομμύρια στον πρώτο κύκλο και 78 εκατομμύρια στο δεύτερο, για επενδύσεις ύψους από 15 έως 200.000 ευρώ.

Εδώ το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 40% και υπάρχει και μία ρήτρα προσαύξησης του ποσοστού επιχορήγησης κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, στο 50% δηλαδή μετά την πιστοποίηση επίτευξης του στόχου πρόσληψης νέου προσωπικού.

Ακριβώς είναι κι αυτή μία ρύθμιση η οποία στοχεύει στο να δώσει κίνητρα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Τ’ αναμενόμενα αποτελέσματα είναι να ενισχυθούν 1.600 με 1.800 επιχειρήσεις και να δημιουργηθούν τουλάχιστον 1.500 νέες θέσεις εργασίας.

4) Τέταρτη και τελευταία Δράση είναι η ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Η Δράση αναφέρεται σε πολύ μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις.

Πάλι έχουμε δύο κύκλους προτάσεων συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ, 20 εκατομμύρια στον πρώτο κύκλο και 30 εκατομμύρια στο δεύτερο, συνολικός προϋπολογισμός επένδυσης από 15.000 έως 150.000 ευρώ, με το ποσοστό πάλι της επιδότησης ν’ ανέρχεται στο 40%, με τη ρήτρα προσαύξησης όπως και στο προηγούμενο πρόγραμμα κατά 10% σε περίπτωση δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Τ’ αναμενόμενα αποτελέσματα, αποσκοπούν στην ενίσχυση 600 με 700 τουριστικών υφιστάμενων επιχειρήσεων και τη δημιουργία τουλάχιστον 500 νέων θέσεων εργασίας ειδικά από αυτή τη Δράση.

Τα στοιχεία κάθε Δράσης αναλυτικά (Οι προδημοσιεύσεις)

Ακολουθεί (και επισυνάπτεται) σύνοψη των δράσεων που παρουσιάστηκαν σήμερα.

Επισυνάπτονται αναλυτικότερα στοιχεία για κάθε Δράση.

Η διαδικασία της προδημοσίευσης στοχεύει στην καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερόμενων και την ανοικτή διαβούλευση, προκειμένου να βελτιστοποιηθούν τα χαρακτηριστικά των Δράσεων.

Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση των σχετικών προσκλήσεων και θα διαρκέσει τουλάχιστον 2 μήνες.

«Στην αξιολόγηση των αιτήσεων ο χρόνος υποβολής δεν προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα, ενώ στην παρούσα φάση δεν υπάρχει λόγος προσφυγής σε συμβούλους ειδικευμένους στην κατάθεση αιτήσεων», επισημαίνεται από το Υπ.Οικ.Α.Τ.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι οι δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες προς χρηματοδότηση εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 

ΠΗΓΗ:

 

To Top