Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Ωράριο λειτουργίας πρατηρίων καυσίμων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης θερινής περιόδου 2020 κατά τις Κυριακές και αργίες

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Κασαπίδη καθορίζεται το ωράριο λειτουργίας κατά τις Κυριακές και τις αργίες των πρατηρίων καυσίμων στην πόλη της Κοζάνης, στην περιοχή της Εορδαίας και στους οδικούς άξονες Κοζάνης – Κρόκου, Κοζάνης – Αιανής, Κοζάνης – Σιάτιστας, Σιάτιστας – Πενταλόφου, Κοζάνης – Πτολεμαΐδας, Κοζάνης – Θεσσαλονίκης, Κοζάνης – Λάρισας για την περίοδο από 1η Μαΐου 2020 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2020 (Θερινή περίοδο) όπως αναφέρεται στους συνημμένους Πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης.

Οι εν λόγω Πίνακες καθορίζουν την εκ περιτροπής υποχρεωτική λειτουργία των πρατηρίων, κατά τις Κυριακές και αργίες, εντός του χρονικού διαστήματος το οποίο ορίζεται ως εξής: από 06:00 π.μ. έως και 10:30μ.μ κατά τη θερινή περίοδο (1η Μαΐου 2020 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2020).

Διευκρινίζεται ότι το ωράριο λειτουργίας όλων των πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, μικτών και αμιγών, συμπεριλαμβανομένων των αντλιών καυσίμων εντός των σταθμών αυτοκινήτων, είναι ελεύθερο.                                                                         

Παρακαλούνται οι πρατηριούχοι:

  • να τοποθετήσουν σε εμφανές σημείο το πρόγραμμα με τις ημέρες και τις ώρες της υποχρεωτικής, εκ περιτροπής, λειτουργίας Κυριακών και αργιών.
  • να διαθέσουν τα τηλέφωνα επικοινωνίας στα αντίστοιχα Τμήματα της Τροχαίας ή στην άμεσο δράση (100) σε περίπτωση που θα χρειαστεί να κληθούν.

   Σε περίπτωση μη τήρησης της εκ περιτροπής υποχρεωτικής λειτουργίας κατά τις Κυριακές και αργίες, επιβάλλεται στους παραβάτες το πρόστιμο της παραγράφου 4 του άρθρου 37 του Ν.4062/2012.

 

 

Θέμα : Ωράριο λειτουργίας πρατηρίων καυσίμων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης
θερινής περιόδου 2020 κατά τις Κυριακές και αργίες.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το ΠΔ 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 23 και 46 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/06-07-1994) περί
Ρύθμισης Θεμάτων Εργασίας κλπ. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α/2-9-1998) «Ρύθμιση
εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες
διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/02-10-2002) περί
οργάνωσης της Αγοράς Πετρελαιοειδών, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του
Ν.4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/30-03-2012).
6. Το υπ’ αριθμ. Οικ.51123/21-4-2020 έγγραφό μας προς τη Διεύθυνση Μεταφορών και
Επικ/νιων Π.Ε. Κοζάνης σχετικά με τον αριθμό των εγκατεστημένων αυτόματων
πωλητών στα πρατήρια καυσίμων.
7. Το υπ’ αριθμ. 51123/23-4-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικ/νιων
Π.Ε. Κοζάνης με τα στοιχεία των πρατηρίων καυσίμων που διαθέτουν άδεια
λειτουργίας και αυτόματους πωλητές.
8. Το υπ’ αριθμ. 51123/23-4-2020 έγγραφο του Τμήματος Μεταφορών Εορδαίας με τα
στοιχεία των πρατηρίων καυσίμων που διαθέτουν άδεια λειτουργίας και αυτόματους
πωλητές.
9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ.51125/21-4-2020 πρόσκληση μας προς το Σωματείο
Βενζινοπωλών Νομού Κοζάνης, για την έγγραφη κατάθεση των απόψεων περί του
ωραρίου λειτουργίας των πρατηρίων θερινής περιόδου από 1η Μαΐου 2020 έως και
30 Σεπτεμβρίου 2020.
10. Το από 22-4-2020 έγγραφο του Σωματείου Βενζινοπωλών Νομού Κοζάνης με την
πρόταση τους για το ωράριο λειτουργίας των πρατηρίων καυσίμων για τη θερινή
περίοδο από 1η Μαΐου 2020 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2020.
11. Τις ανάγκες εξυπηρέτησης του καταναλωτικού κοινού, δεδομένου ότι τα πρατήρια
καυσίμων που έχουν εγκατεστημένους αυτόματους πωλητές δεν επαρκούν για την
κάλυψη των αναγκών κατά τις Κυριακές και τις αργίες.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τον καθορισμό του ωραρίου λειτουργίας κατά τις Κυριακές και τις αργίες των πρατηρίων
καυσίμων στην πόλη της Κοζάνης, στην περιοχή της Εορδαίας και στους οδικούς άξονες
Κοζάνης – Κρόκου, Κοζάνης – Αιανής, Κοζάνης – Σιάτιστας, Σιάτιστας – Πενταλόφου,
Κοζάνης – Πτολεμαΐδας, Κοζάνης – Θεσσαλονίκης, Κοζάνης – Λάρισας για την περίοδο
από 1η Μαΐου 2020 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2020 (Θερινής περιόδου) όπως
αναφέρεται στους συνημμένους Πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας απόφασης. Οι εν λόγω Πίνακες καθορίζουν την εκ περιτροπής υποχρεωτική
λειτουργία των πρατηρίων, κατά τις Κυριακές και αργίες, εντός του χρονικού διαστήματος
το οποίο ορίζεται ως εξής: από 06:00 π.μ. έως και 10:30μ.μ κατά τη θερινή περίοδο
(1η Μαΐου 2020 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2020).
Διευκρινίζεται ότι το ωράριο λειτουργίας όλων των πρατηρίων υγρών και αερίων
καυσίμων, μικτών και αμιγών, συμπεριλαμβανομένων των αντλιών καυσίμων εντός των
σταθμών αυτοκινήτων, είναι ελεύθερο.

Παρακαλούνται οι πρατηριούχοι:
 να τοποθετήσουν σε εμφανές σημείο το πρόγραμμα με τις ημέρες και τις ώρες της
υποχρεωτικής, εκ περιτροπής, λειτουργίας Κυριακών και αργιών.
 να διαθέσουν τα τηλέφωνα επικοινωνίας στα αντίστοιχα Τμήματα της Τροχαίας ή
στην άμεσο δράση (100) σε περίπτωση που θα χρειαστεί να κληθούν.

Σε περίπτωση μη τήρησης της εκ περιτροπής υποχρεωτικής λειτουργίας κατά τις
Κυριακές και αργίες, επιβάλλεται στους παραβάτες το πρόστιμο της παραγράφου 4 του
άρθρου 37 του Ν.4062/2012.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
α) Αστυνομικά Τμήματα του Ν. Κοζάνης.
β) Σωματείο Βενζινοπωλών Ν. Κοζάνης.
γ) Πρατήρια Καυσίμων Ν. Κοζάνης. (Αποστολή με e-mail)
δ) Γραφείο Τύπου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. (Αποστολή με e-mail)

O Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας
Γεώργιος Κασαπίδης

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ ΑΠΟ 1-5-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 30-9-2020
ΩΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ 6.00 π.μ. ΕΩΣ 10.30 μ.μ.
   
ΟΜΑΔΑ 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ1/5/2020ΚΥΡΙΑΚΗ27/9/2020
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΚ.Καραμανλή 25,ΚοζάνηΚΥΡΙΑΚΗ24/5/2020
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΑ.Παπανδρέου 22,ΚοζάνηΚΥΡΙΑΚΗ14/6/2020
ΤΕΓΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ11ης Οκτωβρίου 40,ΚοζάνηΚΥΡΙΑΚΗ12/7/2020
ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.Φιλίππου Β’ 5, ΚοζάνηΚΥΡΙΑΚΗ9/8/2020
ΚΥΡΙΑΚΗ30/8/2020
ΟΜΑΔΑ 2ΚΥΡΙΑΚΗ3/5/2020
Ε. ΠΡΑΧΑΛΗ-Σ.ΠΡΑΧΑΛΗ Ο.Ε.Βερμίου (Ο.Τ.967),ΚοζάνηΚΥΡΙΑΚΗ31/5/2020
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΡΤΑΡΑΣ  & ΣΙΑ Ο.Ε.Κ.Καραμανλή 15,ΚοζάνηΚΥΡΙΑΚΗ21/6/2020
ΑΦΟΙ ΓΚΑΡΓΚΑ  Ο.Ε.Α.Παπανδρέου 16,ΚοζάνηΚΥΡΙΑΚΗ19/7/2020
ΣΑΒΒΑΤΟ15/8/2020
ΚΥΡΙΑΚΗ6/9/2020
ΟΜΑΔΑ 3ΚΥΡΙΑΚΗ10/5/2020
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.Α.Παπανδρέου 30,ΚοζάνηΚΥΡΙΑΚΗ7/6/2020
ΧΛΙΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΛαρίσης 2,ΚοζάνηΚΥΡΙΑΚΗ28/6/2020
ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ Ο.Ε.Μοναστηρίου 68, ΚοζάνηΚΥΡΙΑΚΗ26/7/2020
ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕΚ.Καραμανλή 30,ΚοζάνηΚΥΡΙΑΚΗ16/8/2020
ΚΥΡΙΑΚΗ13/9/2020
ΟΜΑΔΑ 4 ΚΥΡΙΑΚΗ17/5/2020
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.1ο χλμ. Κοζάνης – ΑιανήςΔΕΥΤΕΡΑ8/6/2020
ΚΑΛΥΨΩ Κ.Ε.Α. Α.Ε.Κ.Καραμανλή 23,ΚοζάνηΚΥΡΙΑΚΗ5/7/2020
ΜΑΣΤΟΡΑΣ – ΓΚΟΥΛΕΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣΛαρίσης 29, ΚοζάνηΚΥΡΙΑΚΗ2/8/2020
ΚΥΡΙΑΚΗ23/8/2020
ΚΥΡΙΑΚΗ20/9/2020
ΌΛΑ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΆΘΕ ΟΜΑΔΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ ΑΠΟ 1-5-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 30-9-2020 ΣΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,ΚΟΖΑΝΗΣ-ΚΡΟΚΟΥ,ΚΟΖΑΝΗΣ- ΑΙΑΝΗΣ,ΚΟΖΑΝΗΣ-ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ,ΚΟΖΑΝΗΣ- ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
     
ΩΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ 6.00 π.μ. ΕΩΣ 10.30 μ.μ.
ΟΜΑΔΑ 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ1/5/2020
ΧΛΙΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ18 χλμ. Επ.Ο Κοζάνης – ΑιανήςΚΥΡΙΑΚΗ24/5/2020
ΔΟΥΒΕΝΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΔ.Δ ΚοίλωνΚΥΡΙΑΚΗ14/6/2020
ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ22,75 χλμ. Ε.Ο Κοζάνης – Θεσ/νίκηςΚΥΡΙΑΚΗ12/7/2020
ΔΑΡΔΟΥΜΠΑ ΟΥΡΑΝΙΑΚοιν. Ο. Κοζάνης – ΚρόκουΚΥΡΙΑΚΗ9/8/2020
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ4,5 χλμ Ε.Ο Κοζάνης – Πτολ/δαςΚΥΡΙΑΚΗ30/8/2020
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛΛευκόβρυσηΚΥΡΙΑΚΗ27/9/2020
ΟΜΑΔΑ 2
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔρέπανο
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΙΚΕΑκρινήΚΥΡΙΑΚΗ3/5/2020
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ2 χλμ Επ.Ο Κάτω Κώμης – ΚαισαρειάςΚΥΡΙΑΚΗ31/5/2020
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ  & ΣΙΑ Ο.Ε.7 χλμ Ε.Ο Κοζάνης – ΚαστοριάςΚΥΡΙΑΚΗ21/6/2020
ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΛευκοπηγήΚΥΡΙΑΚΗ19/7/2020
ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε.11ο χλμ. Ε.Ο Κοζάνης – Πτολ/δας

( Δεξιά)

ΣΑΒΒΑΤΟ15/8/2020
A.S. CONSULTING – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.ΕΒατερόΚΥΡΙΑΚΗ6/9/2020
   
   
ΌΛΑ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ ΑΠΟ 1-5-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 30-9-2020 ΣΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,ΚΟΖΑΝΗΣ-ΚΡΟΚΟΥ,ΚΟΖΑΝΗΣ- ΑΙΑΝΗΣ,ΚΟΖΑΝΗΣ-ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ,ΚΟΖΑΝΗΣ- ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
    
ΩΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ 6.00 π.μ. ΕΩΣ 10.30 μ.μ.
ΟΜΑΔΑ 3
ΧΛΙΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΒατερόΚΥΡΙΑΚΗ10/5/2020
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ11ο χλμ. Ε.Ο Κοζάνης – Πτολ/δας ( αριστερά)ΚΥΡΙΑΚΗ7/6/2020
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΞηρολίμνηΚΥΡΙΑΚΗ28/6/2020
ΧΙΟΝΙΔΗΣ Ε. – ΧΙΟΝΙΔΟΥ Μ. Ι.Κ.Ε.ΔρέπανοΚΥΡΙΑΚΗ26/7/2020
ΤΖΙΟΤΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ2 χλμ Επ.Ο Κοζάνης – ΑιανήςΚΥΡΙΑΚΗ16/8/2020
ΚΑΡΑΤΖΕΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΚρόκοςΚΥΡΙΑΚΗ13/9/2020
  
  
  
  
ΟΜΑΔΑ 4
ΗΡΑΚΛΗΣ Θ.ΠΑΣΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.24 χλμ Ε.Ο Κοζάνης – Θεσ/νίκηςΚΥΡΙΑΚΗ17/5/2020
ΓΚΑΛΓΚΟΥΡΑΝΑΣ ΖΗΣΗΣΑιανήΔΕΥΤΕΡΑ8/6/2020
ΣΠΑΝΙΔΟΥ ΚΑΤΙΝΑΔ.Δ ΤετραλόφουΚΥΡΙΑΚΗ5/7/2020
ΠΕΡΙΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΞηρολίμνηΚΥΡΙΑΚΗ2/8/2020
ΧΛΙΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΔ.Δ Κοίλων  ΚοζάνηςΚΥΡΙΑΚΗ23/8/2020
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΚαρυδίτσαΚΥΡΙΑΚΗ20/9/2020
 
   
   
ΌΛΑ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ ΑΠΟ 1-5-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 30-9-2020 ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΛΑΡΙΣΑΣ
ΩΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ 6.00 π.μ. ΕΩΣ 10.30 μ.μ.
ΟΜΑΔΑ 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ1/5/2020ΚΥΡΙΑΚΗ27/9/2020
ΜΠΑΤΣΙΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ1 χλμ Ε.Ο. Σερβιών-Λάρισας (Ο.Τ.84)ΚΥΡΙΑΚΗ24/5/2020
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΒαθύλακοςΚΥΡΙΑΚΗ14/6/2020
ΥΙΟΙ ΠΑΝ. ΠΡΑΣΣΟΥ Ο.Ε.27 χλμ Ε.Ο. Κοζάνης – ΛάρισαςΚΥΡΙΑΚΗ12/7/2020
ΓΑΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΤρανόβαλτοΚΥΡΙΑΚΗ9/8/2020
ΚΥΡΙΑΚΗ30/8/2020
ΟΜΑΔΑ 2ΚΥΡΙΑΚΗ3/5/2020
ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1ο χλμ Επ.Ο. Βελβεντού-ΣερβίωνΚΥΡΙΑΚΗ31/5/2020
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ26 χλμ. Ε.Ο. Κοζάνης – ΛάρισαςΚΥΡΙΑΚΗ21/6/2020
ΚΤΕΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣΚρανίδια ΚΥΡΙΑΚΗ19/7/2020
 ΣΑΒΒΑΤΟ15/8/2020
 ΚΥΡΙΑΚΗ6/9/2020
 
ΟΜΑΔΑ 3  ΚΥΡΙΑΚΗ10/5/2020
ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.4 χλμ. Ε.Ο. Σερβιών – ΛάρισαςΚΥΡΙΑΚΗ7/6/2020
ΤΣΙΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ47 χλμ. Ε.Ο. Κοζάνης – Λάρισας ΚΥΡΙΑΚΗ28/6/2020
ΖΕΡΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕπ. Ο Βελβεντού – ΣερβίωνΚΥΡΙΑΚΗ26/7/2020
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡ. & ΥΙΟΣ Ο.Ε.9,5 χλμ Ε.Ο. Κοζάνης – Λάρισας (Πετρανά)ΚΥΡΙΑΚΗ16/8/2020
ΚΥΡΙΑΚΗ13/9/2020
ΟΜΑΔΑ 4ΚΥΡΙΑΚΗ17/5/2020
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣΛαρίσης 51 (Ο.Τ. 35) ΣέρβιαΔΕΥΤΕΡΑ8/6/2020
ΑΦΟΙ ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε.31 χλμ. Ε.Ο. Κοζάνης – Λάρισας ΚΥΡΙΑΚΗ5/7/2020
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΒαθύλακος ΚΥΡΙΑΚΗ2/8/2020
ΝΑΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΚοιν. Δρόμο Πλατανορεύματος -Σέρβια ΚΥΡΙΑΚΗ23/8/2020
 ΚΥΡΙΑΚΗ20/9/2020
ΌΛΑ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ ΑΠΟ 1-5-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 30-9-2020 ΣΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΩΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ 6.00 π.μ. ΕΩΣ 10.30 μ.μ.
ΟΜΑΔΑ 1
ΤΣΑΛΚΙΤΖΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣΚαραϊσκάκη 1 & Δραγούμη – Πτολ/δαΠΑΡΑΣΚΕΥΗ1/5/2020
ΑΕΡΟΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΕ.Ο. Πτολ/δας- ΔροσερούΚΥΡΙΑΚΗ24/5/2020
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ26ο χλμ.Ε.Ο. Πτολ/δας – ΠύργοιΚΥΡΙΑΚΗ14/6/2020
ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ25 ης Μαρτίου 1 – Πτολ/δαΚΥΡΙΑΚΗ12/7/2020
ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ1 χλμ Πτολ/δας – ΑνατολικούΚΥΡΙΑΚΗ9/8/2020
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΚαρυοχώριΚΥΡΙΑΚΗ30/8/2020
ΝΙΚ& ΚΩΝ.ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ Ο.Ε.3 χλμ.Νέας Επαρχιακής Οδού  Πτολεμαΐδας- ΑναρράχηςΚΥΡΙΑΚΗ27/9/2020
ΟΜΑΔΑ 2
ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΕΠΕ1 χλμ.Επαρχ.Οδού Πτολ/δας- ΓαλάτειαςΚΥΡΙΑΚΗ3/5/2020
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ4 χλμ Πτολ/δας – ΆρδασσαςΚΥΡΙΑΚΗ31/5/2020
ΧΑΙΤΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣΔ.Δ. Φούφα ΕορδαίαςΚΥΡΙΑΚΗ21/6/2020
ΘΕΟΦΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ4 χλμ Πτολ/δας – ΦλώριναςΚΥΡΙΑΚΗ19/7/2020
ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.Γράμμου και Φούφα  Πτολ/δαΣΑΒΒΑΤΟ15/8/2020
ΣΙΣΚΟΥ ΦΑΝΗΑσβεστόπετραΚΥΡΙΑΚΗ6/9/2020
       
ΌΛΑ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ ΑΠΟ 1-5-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 30-9-2020 ΣΤΟΥΣ ΟΔΙΚ. ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΩΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ 6.00 π.μ. ΕΩΣ 10.30 μ.μ.
ΟΜΑΔΑ 3
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε3 χλμ Πτολ/δας – ΚοζάνηςΚΥΡΙΑΚΗ10/5/2020
ΔΟΥΦΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ3 χλμ Πτολ/δας – ΆρδασσαςΚΥΡΙΑΚΗ7/6/2020
ΜΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ15χλμ. Π.Ε.Ο. Πτολ/δας – ΚοζάνηςΚΥΡΙΑΚΗ28/6/2020
ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΕΥΔΟΚΙΑ25 ης Μαρτίου  11 – Πτολ/δαΚΥΡΙΑΚΗ26/7/2020
ΧΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ1 χλμ Πτολ/δας – ΚοζάνηςΚΥΡΙΑΚΗ16/8/2020 
ΠΕΣΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤΑναρράχηΚΥΡΙΑΚΗ13/9/2020 
 
  
  
  
ΟΜΑΔΑ 4
ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΚομνηνά
ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΡΟΥΔΗ ΟΕΤέρμα Διοικητηρίου – Πτολ/δαΚΥΡΙΑΚΗ17/5/2020
ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΕΠΕ1 χλμ Ε.Ο.Πτολ/δας – ΑνατολικούΔΕΥΤΕΡΑ8/6/2020
ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.2 χλμ Πτολ/δας – ΓαλάτειαςΚΥΡΙΑΚΗ5/7/2020
ΧΑΙΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣΔ.Δ. Φούφα ΕορδαίαςΚΥΡΙΑΚΗ2/8/2020
ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Βλάστη 1χλμ. (Βλάστη-Πτολ/δα)ΚΥΡΙΑΚΗ23/8/2020
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ & ΣΙΑ Ο.Ε.1 χλμ. Π.Ε.Ο. Πτολ/δας – ΚοζανηςΚΥΡΙΑΚΗ20/9/2020
 
  
  
   
   
ΌΛΑ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ-ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟ 1-5-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 30-9-2020
ΩΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ 6.00 π.μ. ΕΩΣ 10.30 μ.μ.
       
ΟΜΑΔΑ 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ1/5/2020ΚΥΡΙΑΚΗ27/9/2020
ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ35,8 χλμ. Παλ.Ε.Ο. Κοζάνης – ΝεάποληςΚΥΡΙΑΚΗ24/5/2020
ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΝεάποληΚΥΡΙΑΚΗ14/6/2020
ΧΕΚΙΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ60 χλμ. Ε.Ο. Κοζάνης – ΙωαννίνωνΚΥΡΙΑΚΗ12/7/2020
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣΕράτυραΚΥΡΙΑΚΗ9/8/2020
ΚΥΡΙΑΚΗ30/8/2020
ΟΜΑΔΑ 2ΚΥΡΙΑΚΗ3/5/2020
ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Χ. ΠΑΝΤΟΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.1,5 χλμ. Ε.Ο. Νεάπολης-ΙωαννίνωνΚΥΡΙΑΚΗ31/5/2020
ΓΚΛΟΥΜΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ1,5 χλμ  Επ.Ο. Εράτυρας-ΣιάτισταςΚΥΡΙΑΚΗ21/6/2020
ΩΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΣιάτισταΚΥΡΙΑΚΗ19/7/2020
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ι. – ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε.34 χλμ Ε.Ο. Κοζάνης – ΙωαννίνωνΣΑΒΒΑΤΟ15/8/2020
 ΚΥΡΙΑΚΗ6/9/2020
ΟΜΑΔΑ 3
ΚΥΡΙΑΚΗ10/5/2020
ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΝεάποληΚΥΡΙΑΚΗ7/6/2020
Α. ΠΑΤΡΑΣ – Μ. ΓΚΟΒΤΖΙΑΣ Ο.Ε.1ο χλμ Επ.Ο  Σιάτιστας – ΜπάραςΚΥΡΙΑΚΗ28/6/2020
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΤσοτύλιΚΥΡΙΑΚΗ26/7/2020
ΔΙΟΓΚΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ1χλμ. Επ.Ο. Εράτυρας-ΚοζάνηςΚΥΡΙΑΚΗ16/8/2020
ΚΥΡΙΑΚΗ13/9/2020
ΟΜΑΔΑ 4
ΚΥΡΙΑΚΗ17/5/2020
ΑΦΟΙ ΣΤΑΜΠΟΛΟΥ Ο.Ε.2 χλμ. Ε.Ο.  Νεάπολης -ΚοζάνηςΔΕΥΤΕΡΑ8/6/2020
ΛΙΑΒΑ ΟΥΡΑΝΙΑΤσοτύλιΚΥΡΙΑΚΗ5/7/2020
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΚΕΧ.Θ 47 ΕΟ Κοζάνης-ΝεάποληςΚΥΡΙΑΚΗ2/8/2020
ΚΥΡΙΑΚΗ23/8/2020
  ΚΥΡΙΑΚΗ20/9/2020
ΌΛΑ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

 

To Top