Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης: ΔιαδικτυακέςΣυναντήσεις με Χρηματοδότες

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ως εταίροι του έργου  finMED«BoostingthefinancingofinnovationforgreengrowthsectorsthroughinnovativeclustersservicesintheMEDarea», και στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του έργου, πραγματοποίησαν Διαδικτυακές Συναντήσεις με Χρηματοδότες. Στις διαδικτυακές συναντήσεις έγινε παρουσίαση του έργου finMEDκαι των δραστηριοτήτων του, ενώ αντίστοιχα οι Χρηματοδότες παρουσίασαν τα χρηματοδοτικά εργαλεία τους και τις δράσεις υποστήριξης των ΜΜΕ στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης.

Η συζήτηση που αναπτύχθηκε στόχευε στο να:

  • ληφθούνστοιχεία από τους χρηματοδότες, αφενός για την ανταπόκριση των προτεινόμενων χρηματοδοτικών εργαλείων στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)πράσινης ανάπτυξης, αφετέρου να διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε υφιστάμενους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς
  • συλλεχθούν πληροφορίες από τους χρηματοδότες για τους καλύτερους τρόπους προσέγγισης των ΜΜΕ, προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ αμφοτέρων

Οι Διαδικτυακές Συναντήσεις έλαβαν χώρα ως ακολούθως:

  • την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 και ώρα 14:30, με συμμετέχοντες εκ μέρους της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζαςτον κ. Καταχανάκη Κωνσταντίνο, Manager Συμβολαιακής Τραπεζικής & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων,
  • την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 και ώρα 13:00, με συμμετέχοντες εκ μέρους της ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ τον κ. Πολυτάκη Αλέξιο, Director του Αγροτικού Τομέα και
  • την Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00, με συμμετέχοντες εκ μέρους του ΚΕΠΑ τον κ. ΣτάμκοΝεοκλή, microSTARS Project Manager και CFO του ΚΕΠΑκαι την κ. Παγούνη Αγνή, Υπεύθυνη του Κέντρου Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (BDS, Γραφείο Θεσσαλονίκης),

Εκμέρους του ΕΚΕΤΑ συμμετείχε ο κ. ΚετικίδηςΒαλάντης ενώ εκ μέρους του ΠTAΔυτικής Μακεδονίας η κ.Μακρή Ιωάννα, η κ. Κούτσιανου Κατερίνα, ο κ. Μαυροματίδης Δημήτριος και ο κ. Λαζαρίδης Λάζαρος. Μετείχαν επίσης ο Σύμβουλος Επικοινωνίας του έργου finMED  και ο Τεχνικός Σύμβουλος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του έργου finMED.

Το έργο finMEDστοχεύει στην ενίσχυση της χρηματοδότησης της καινοτομίας σε τομείς πράσινης ανάπτυξης μέσω της βελτιωμένης εφαρμογής πολιτικών και στρατηγικών και της εισαγωγής καινοτόμων υπηρεσιών Συνεργατικών Σχηματισμών (Clusters) και παρέχει συγκεκριμένα αποτελέσματα σε τρία πεδία:

  1. ανάπτυξη δημόσιων πολιτικών, αναπτύσσοντας και υιοθετώντας νέες έννοιες, αρχές και πρακτικές για τη χρηματοδότηση στρατηγικών πράσινης ανάπτυξης
  2. καινοτομία και επιχειρηματικό περιβάλλον, βελτιώνοντας την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία (σε περιφερειακό και διακρατικό επίπεδο) μεταξύ των εμπλεκόμενων ενδιαφερομένων φορέων (stakeholders) και γεφυρώνοντας το κενό μεταξύ επιχειρήσεων και χρηματοδοτών
  3. δυνατότητες πράσινων τομέων, ενθαρρύνοντας και υποστηρίζοντας ενεργά την προσαρμοστικότητά τους στις πιο απρόσκοπτες χρηματοδοτικές προκλήσεις

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου finMED σχεδιάστηκε το Εργαλείο finMED, το οποίο παίζει το ρόλο ενός Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων, προκειμένου να βοηθήσει Συνεργατικούς Σχηματισμούς/Οργανισμούς Υποστήριξης Επιχειρήσεων να προσφέρουν βοήθεια στις ΜΜΕ που σχεδιάζουν ή έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για καινοτόμες λύσεις στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης. Στόχος του, η εξεύρεση των απαραίτητων πόρων και κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της έρευνας των ΜΜΕ.

 

Περισσότερες πληροφορίες

 

 

Βαλάντης Kετικίδης

 

Επιστημονικός Συνεργάτης, Msc Χημικός Μηχανικός

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) /

Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)

Τ: 24630 55300 (Εσωτ. 0203)

Email: ketikidis@lignite.gr

 

 

 

 

 

Μακρή Ιωάννα

 

Project Manager finMED

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

T: 24613 50985

Email: i.makri@pta.pdm.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website: https://finmed.interreg-med.eu
@finMEDProject

Finmed Project

finMED Project

Περιγραφή του έργου

Το εταιρικό σχήμα του έργου finMED, αποτελούμενο από 15 εταίρους, συμπεριλαμβανομένων περιφερειών, ομάδων και οργανισμών υποστήριξης επιχειρήσεων, παρόχων γνώσεων και αναπτυξιακών οργανισμών, από 9 διαφορετικές χώρες, ενώνει τις δυνάμεις του για τη βελτίωση της γνώσης και την παροχή μέσων τόσο σε δημόσιους όσο και σε ιδιωτικούς φορείς, με στόχο τη βελτιωμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Το έργο finMED είναι το μοναδικό ολοκληρωμένο έργο (Integrated Project) που ανήκει στην Κοινότητα της Πράσινης Ανάπτυξης του Προγράμματος MED, το οποίο θα μελετήσει, θα δοκιμάσει, θα μεταφέρει και θα αξιοποιήσει συγκεκριμένες λύσεις για τη διατήρηση της χρηματοδότησης της καινοτομίας στους πράσινους τομείς. Ενσωματώνει τις προσπάθειες, τις πρακτικές και τις δράσεις μεταξύ διαφορετικών φορέων, ενισχύοντας την ιδέα ότι η πράσινη ανάπτυξη αποτελεί μια επικερδή βιώσιμη στρατηγική για το μέλλον των πολιτών, του ιδιωτικού τομέα, των επενδυτών και των χρηματοδοτών και πρέπει να διατηρηθεί με κατάλληλες χρηματοδοτικές πρακτικές.

Το έργο έχει διάρκεια 48 μηνών (Φεβρουάριος 2018 – Ιανουάριος 2022) και συνολικό προϋπολογισμό 4,3 εκατ. ευρώ.

To Top