Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Πώς θα υπολογίζεται η ικανότητα του δανειολήπτη να πληρώνει τις δόσεις

Με την Πράξη 54/15.12.15 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και σύμφωνα με το ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις», και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 3 και 9 παρ. 2 αυτού, όπως ισχύουν, καθώς και τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 11 ν. 4346/2015 και τις βέλτιστες πρακτικές για την αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής οφειλών που ακολουθούνται από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ιδίως για την εκτίμηση της ικανότητας δανειοληπτών να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα (σχετικές και οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών EBA/GL/2015/11/19.8.2015 και η γνώμη αυτής ΕΒΑ/Ορ/2015/09/1.6.2015), καθώς και την ανάγκη ανάπτυξης και υιοθέτησης εκτιμητικών μεθοδολογιών και δεικτών εναρμονισμένων με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα για τον εν γένει προσδιορισμό της αξίας ακινήτων και ιδίως αυτών που χρησιμεύουν ως κατοικίες, ορίζεται η διαδικασία και τα κριτήρια προσδιορισμού της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη και του ποσού που θα ελάμβαναν οι πιστωτές του σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3869/2010, όπως ισχύει.

To Top