Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον «ορισμό ειδικού
εμπειρογνώμονα στην Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου
με την επωνυμία Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ)»

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας
Έχοντας υπόψη :
1. την περίπτωση 3 της παραγράφου 2 του άρθρου 3: Σύσταση, συγκρότηση και
αρμοδιότητες της Επενδυτικής Επιτροπής, της από 12/07/2017 υπογραφείσας
Συμφωνίας Συστάσεως Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία Ταμείο
Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ), όπου προβλέπεται και η συμμετοχή ενός
ειδικού εμπειρογνώμονα σε θέματα οικονομίας, χρηματοδοτήσεων και ανάπτυξης
ο οποίος ορίζεται από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας,
2. τις αρχές της διαφάνειας και της δημοσιότητας,
3. την ανάγκη ανάδειξης της προσφορότερης δυνατής υποψηφιότητας,
4. την ανάγκη άμεσης σύστασης και συγκρότησης της Επενδυτικής Επιτροπής.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
την έγκριση της συνημμένης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τον «ορισμό
ειδικού εμπειρογνώμονα στην Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με
την επωνυμία Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ)», που περιλαμβάνει:
α. Περίληψη και
β. Αναλυτική Προκήρυξη
Για παροχή πρόσθετων πληροφοριών και διευκρινίσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται στo Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
[] -2-
υπεύθυνο κ.Δημήτριο Μίμη, διεύθυνση : ΖΕΠ, 50131 Κοζάνη, τηλέφωνο : 2461350974,
e-mail: ap.anaptiksis@pdm.gov.gr

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης
Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής
του ΤΑΔΥΜ

To Top