Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Πρόσκληση για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη Παναγίας Φανερωμένης

Με βάση του Ν4497/13-11-2017 ρυθμίζονται διάφορα θέματα του υπαιθρίου εμπορίου και των λαϊκών αγορών.

Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο και ειδικά στο άρθρο 38 παρ. 1, έχει ληφθεί η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (186/2019)  σχετικά με τη λειτουργία εμποροπανήγυρης στο Παναγίας Φανερωμένης, από 22 εως 23 Αυγούστου 2019.

Με την απόφαση 229/2018 έχει εγκριθεί και ο κανονισμός λειτουργίας της αγοράς αυτής, στον οποίο εμπεριέχονται ο χώρος διενέργειας της αγοράς αυτής, η χρονική διάρκεια της, τα πωλούμενα είδη, ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών, τα καταβαλλόμενα τέλη και ο τρόπος είσπραξης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς. Ο προαναφερόμενος κανονισμός βρίσκεται συννημένος στο παράρτημα της πρόσκλησης

Οι θέσεις οι οποίες χωροθετήθηκαν και προορίζονται για υπαίθριο εμπόριο απεικονίζονται στο συννημένο τοπογραφικό διάγραμμα. Ο χώρος στον οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση υπαιθρίου εμπορίου θα είναι η οδός Κορδάτου μεταξύ των ΟΤ 881-880 στα Πλατάνια Κοζάνης.

Οι τυπικές διαστάσεις των θέσεων έχουν μήκος 4,00μ και πλάτος 2,00μ. Έχουν χωροθετηθεί συνολικά 22 θέσεις.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την τοποθέτηση τους μέχρι δύο διαδοχικές θέσεις

Καλούμε :

Α. πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από το Δήμο, μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ3 του Ν4497/17. Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση στις εν λόγω αγορές, προσκομίζοντας το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Β.  πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών (με άδεια η οποία βρίσκεται σε ισχύ)  και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα,

Γ. αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου (με άδεια η οποία βρίσκεται σε ισχύ) με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα προϊόντα,

να δηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να τους χορηγηθεί έγκριση συμμετοχής για τη διάθεση των εμπορευμάτων τους στο πλαίσιο της εμποροπανήγυρης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού

α. φωτοαντίγραφο της άδειας τους,

 β. αίτηση, υπόδειγμα της οποίας βρίσκεται στο παράρτημα, στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως η θέση που επιθυμούν να λάβουν,

 γ. Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται στο παράρτημα) 

 

Οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν με τους παρακάτω τρόπους:

  • Ηλεκτρονικά στο e-mail: doled@kozanh.gr
  • Με fax στο 2461037006,
  • Ή καταθέτοντας στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (Π. Χαρίση 6) τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως τις 7 Αυγούστου 2019.

Με την υποβολή της αίτησης ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση του σχετικού κανονισμού, την διάθεση πρόσφατα αναγομωμένου πυροσβεστήρα, την μη οφειλή του στο Δήμο.

Τονίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί έλεγχος για την ύπαρξη τυχόν οφειλών στο Δήμο Κοζάνης. Σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού η ύπαρξη βεβαιωμένων οφειλών αποτελεί λόγο απόρριψης της συμμετοχής.

Η τοποθέτηση των εκθετών θα γίνει με βάση τα προβλεπόμενα στον κανονισμό ( άρθρα 8 και 9) και κατόπιν οι επιλεγέντες θα καταβάλλουν τα τέλη που τους αναλογούν στο ταμείο του Δήμου, ή με κατάθεση στο λογαριασμό Εθνικής Τράπεζας που διατηρεί ο Δήμος Κοζάνης (GR7301103770000037754074-864) προκειμένου για την έκδοση έγκρισης συμμετοχής τους στην εμποροπανήγυρη. Υπογραμμίζουμε ότι κατά την κατάθεση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αναγράφουν Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ,τηλέφωνο.

 Η καταβολή των τελών θα γίνει από  8 Αυγούστου έως και τις 12 Αυγούστου. Διαφορετικά οι θέσεις θα θεωρηθούν ως αδιάθετες και θα διατεθούν με τυχόν συμπληρωματική μεταγενέστερη πρόσκληση.

Τα τέλη που θα καταβληθούν έχουν καθορισθεί με την 246/2019 .ΑΔΣ και είναι  20ευρώ ανά μέτρο μήκους εκθετηρίου πάγκου (80 ευρώ ανά θέση).

Οι συμμετέχοντες στην αγορά θα καταλαμβάνουν τις θέσεις όπως ακριβώς απεικονίζονται στην σχετική Απόφαση  και φαίνονται στο συννημένο διάγραμμα

 

Ο Αντιδήμαρχος

Βαλαής Γεώργιος

                                                                                   

aitisi pdf.

 

 

 

To Top