Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Πρόσκληση συμμετοχής σε υπαίθριες αγορές, επ’ αφορμή θρησκευτικών εορτών

Έχοντας υπόψη:
• Το άρθρο 25 & 33-38 του Ν. 4849/2021
• την υπ’ αριθμ. 476 /2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη λειτουργία υπαίθριας αγοράς με αφορμή την θρησκευτική εορτή του πολιούχου Αγίου Νικολάου .
• την υπ’ αριθμ 147/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έχει εγκριθεί ο
κανονισμός λειτουργίας υπαιθρίων αγορών με αφορμή θρησκευτικών – επετειακών εορτών, όπου εμπεριέχονται ο χώρος διενέργειας της αγοράς αυτής, η χρονική διάρκεια της, τα πωλούμενα είδη, ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών, τα καταβαλλόμενα τέλη και ο τρόπος είσπραξης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς.
• Την υπ’ αριθμ 322/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται τα αντίστοιχα τέλη.
Καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκθέτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην υπαίθρια αγορά που απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα
α/α ημερομηνία Εορτή διάφορα καλλιτεχνήματα
1 06/12/2023 Αγίου Νικολάου 5 1

Α. πωλητές που διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από το Δήμο, μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4849/2021 και τα άρθρα 1 και 2 της αριθμ. 21049 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ 981 Β/3-3-2022)..
Β. Άδεια παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές.
Γ. Άδεια δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή πλανόδιο εμπόριο
Δ. Άδεια χειροτέχνη-καλλιτέχνη
να δηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να τους χορηγηθεί έγκριση συμμετοχής για τη διάθεση των εμπορευμάτων τους στο πλαίσιο των υπαίθριων αυτών αγοράς.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού:
α. φωτοαντίγραφο της άδειας τους,
β. αίτηση στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως η θέση που επιθυμούν να λάβουν,
έως 27/11/2023 .
Σημειώνουμε ότι αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διατιθέμενων αδειών με την παρούσα ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση. Κλήρωση επίσης θα πραγματοποιηθεί και μεταξύ των επιλεγέντων για τη θέση που θα λάβει ο κάθε ένας. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 28/11/2023 στα γραφεία της ΔΤΟΑ (Π. Χαρίση 6- 3ος όροφος) και κατόπιν οι κληρωθέντες θα καταβάλλουν τα τέλη που αναλογούν στο ταμείο του Δήμου, προκειμένου για την έγκριση συμμετοχής τους στην υπαίθρια αγορά. Οι υπαίθριες αγορές έχουν διάρκεια 24 ώρες. Από την παραμονή της εορτής ( 5/12/2023 ) και ώρα 17.00 έως την ημέρα εορτασμού ( 6/12/2023 ) και ώρα 16.59
Τα τέλη που θα καταβληθούν έχουν καθορισθεί με την 322/2022 ΑΔΣ και αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα
ΘΕΣΗ ΕΥΡΩ
Πώλησης διαφόρων προϊόντων 40
Είδη λαϊκής τέχνης –καλλιτεχνήματα κτλ 5

Οι συμμετέχοντες στην αγορά θα καταλαμβάνουν τις θέσεις όπως ακριβώς απεικονίζονται στο
διάγραμμα της σχετικής Απόφασης.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο : 2461355137 & 2461355115
Αιτήσεις στο email : emporopanigiri@kozanh.gr

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Μπιλιώνης Γεώργιος
Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΟΝΟΜΑ: ……………………………. Σας υποβάλλω τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
ΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………… και παρακαλώ να μου χορηγήσετε θέση στην
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ……………….… υπαίθρια αγορά για την θρησκευτική εορτή
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ………………… του Αγίου Νικολάου (6/12/2023) .
Α.Δ.Τ.: ………………………………..
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ………………….
Τ.Κ.: ………………………………….
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ KINHTO………………………………
e mail :…………………………….
Α.Φ.Μ.: ………………………………
Δ.Ο.Υ.: ………………………….
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ : ………………….

ΚΟΖΑΝΗ / .. /2023

Ο ΑΙΤΩΝ-Η ΑΙΤΟΥΣΑ

Συνημμένα:
1) φωτοτυπία άδειας ή βεβαίωσης δραστηριοποίησης
2) Δημοτική Ενημερότητα

To Top