Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Πολιτική

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ , ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΠΕΠΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Σε συνέχεια του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ Α 265/23-12-2014) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την νεα προγραμματική περίοδο , και ειδικότερα του άρθρου 19 και της σχετικής Εγκυκλίου για την Εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 (η υπ. αριθμ. πρωτ. 32030/ΕΥΣΑΑ 798/20-03-2015 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού / Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ), στο πλαίσιο της εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠ/ΠΔΜ) 2014-2020 ζητήθηκε στις 24 / 4 / 2015 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας η αποστολή προτάσεων με το «Τυποποιημένο Έντυπο Πρότασης» μέχρι 12 / 5 / 2015 προκειμένου να γίνει προγραμματισμός των προσκλήσεων από πλευράς διαχειριστικής αρχής (δηλαδή να προηγηθούν οι προσκλήσεις προς εκείνα τα μέτρα που έχουν ώριμα έργα) .

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τις προτάσεις που εστάλησαν και με ποια προτεραιότητα.
Κοζάνη 22 – 5 – 2015

To Top