Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Προϋπόθεση άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των μελών του Επιμελητήριου Κοζάνης αποτελεί η ταμειακή τους ενημερότητα ως και το έτος 2016

Μετά την από 19/9/2017 ανακοίνωση της Εκλογικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Κοζάνης, που είναι αρμόδια για την διενέργεια των εκλογών της 10ης και 11ης Δεκεμβρίου 2017 για την ανάδειξη της νέας διοίκησης αυτού επισημαίνεται ότι:

Στις Επιμελητηριακές εκλογές θα ψηφίσουν μόνο όσα μέλη του Επιμελητηρίου έχουν ταμειακή ενημερότητα ως το έτος 2016.

Για να μπορέσουν επομένως τα μέλη του Επιμελητηρίου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, θα πρέπει έως τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017 να εξοφλήσουν ή να διακανονίσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις ως και το προηγούμενο από τις εκλογές έτος (2016).

Καλούνται όλες και όλοι οι συναδέρφισες και οι συνάδερφοι, που έχουν εγγραφεί στο Επιμελητήριο έως και την 9η Δεκεμβρίου 2016, να μεριμνήσουν για την εγγραφή τους στους εκλογικούς καταλόγους του Επιμελητηρίου, τακτοποιώντας τις οικονομικές τους εκκρεμότητες ως εξής:

Α) Τα Νομικά πρόσωπα (εταιρίες) – μέλη του Επιμελητηρίου πρέπει να καταβάλλουν τα τέλη τήρησης της μερίδας τους στο Γ.Ε.ΜΗ μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος, ήτοι μέχρι και το έτος 2016 και

Β) Τα Φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) -μέλη του Επιμελητηρίου πρέπει, είτε να καταβάλλουν το τέλος τήρησης της μερίδας τους στο Γ.Ε.ΜΗ, είτε την ετήσια συνδρομή τους στο Μητρώο του Επιμελητηρίου μέχρι και το έτος 2016. Στην περίπτωση που υπάρχουν οφειλόμενες υποχρεωτικές εκ του νόμου συνδρομές στο Επιμελητήριο προηγουμένων ετών (ως το έτος 2014), θα πρέπει τα μέλη να αιτηθούν στο Επιμελητήριο το διακανονισμό αυτών.

Επίσης, επισημαίνεται ότι όσα μέλη έχουν τυχόν καταβάλλει την προαιρετική συνδρομή στο Επιμελητήριο για το έτος 2017, χωρίς όμως να έχουν καταβάλλει την επίσης προαιρετική συνδρομή του προηγούμενου έτους 2016, δεν θα συμπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους, δεδομένου ότι προϋπόθεση για να ψηφίσουν είναι να έχουν ταμειακή ενημερότητα για το έτος 2016, είτε στο Επιμελητήριο, είτε στο ΓΕΜΗ (στο οποίο ΓΕ.ΜΗ. το τέλος τήρησης μερίδας είναι υποχρεωτικό) .

Οι παραπάνω ενέργειες επισημαίνεται ότι θα πρέπει αποκλειστικά να γίνουν ως την 30 Οκτωβρίου 2017. Οι μη έχοντες ταμειακή ενημερότητα μετά την ημερομηνία αυτή δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους .

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

To Top