Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Απόψεις

Στρατηγικό Μάρκετινγκ του Δήμου Κοζάνης με λάθος συνταγή!

Στη σύγχρονη και ανταγωνιστική πραγματικότητα απαιτούνται νέα και εξειδικευμένα εργαλεία για τη βελτίωση της λειτουργίας των πόλεων, οπότε η ανάγκη  να αποκτήσει και ο Δήμος Κοζάνης μια στρατηγική για το Μάρκετινγκ της εικόνας της πόλης, έτσι ώστε αυτή να καταστεί αναγνωρίσιμη, είναι για μας αυτονόητη.

Όμως πρέπει να εφαρμόζονται οι καλύτερες μέθοδοι προκειμένου να υπάρχει και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δυστυχώς, στην περίπτωση της Κοζάνης η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου προσέφυγε, για την εκπόνηση της συγκεκριμένης μελέτης, στη γνωστή και παρωχημένη λογική της ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη μέσω προγραμματικής σύμβασης

Η Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη, Τόπος να ζεις» έχει διαφορετική άποψη τόσο για τη διαδικασία, όσο και για το περιεχόμενο του συγκεκριμένου εγχειρήματος. Γιατί κανένα σχέδιο για το στρατηγικό μάρκετινγκ δεν θα είναι πετυχημένο, αν δεν βάζει στον πυρήνα του τους πολίτες και την τοπική κοινωνία. Σ’ αυτό συνηγορεί και η επιστημονική κοινότητα, όπως αυτή προέκυψε από τις περισσότερες εισηγήσεις στο 1ο Συνέδριο για το Μάρκετινγκ πόλεων στον Βόλο το 2012. Απαιτούνται σύγχρονες μέθοδοι συμμετοχικών διαδικασιών, προκειμένου μέσα από την κοινωνία να προκύψει το όραμα για την πόλη και τον Δήμο, αλλά και να για να χαραχθεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν προκύπτει σε καμιά περίπτωση από την εισήγηση του θέματος που παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο την καταψηφίσαμε.

Επιπλέον από την ανάγνωση του κειμένου της προγραμματικής σύμβασης προκύπτουν τα εξής ερωτήματα:

  1. Με ποια ακριβώς κριτήρια επιλέχθηκε η συγκεκριμένη ομάδα; Ποια καλά παραδείγματα έχει να παρουσιάσει; Διερευνήθηκαν άλλες προτάσεις με διαφορετική μεθοδολογία;
  2. Πώς εξασφαλίζεται η διεπιστημονικότητα της ομάδας μελέτης, αφού τόσο στην εισήγηση, όσο και στην προγραμματική σύμβαση δεν περιγράφεται τίποτα γι αυτήν;
  3. Πώς εξασφαλίζεται η ενεργή συμμετοχή των πολιτών και των φορέων της πόλης σε όλα τα στάδια της διαδικασίας;
  4. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ανάλυση κόστους, έτσι ώστε να γίνεται κατανοητό το πώς προκύπτει η συμβατική δαπάνη;
  5. Τι σημαίνει ακριβώς ότι ο Δήμος Κοζάνης θα συμβάλει στις εργασίες πεδίου;  Γιατί και με ποιο τρόπο;

Προτείνουμε στον κ. Δήμαρχο να ξεκινήσει τη δημιουργική αυτή διαδικασία σύνθεσης από την κριτική στην παράταξή του γιατί, η εικόνα της γκρίζας και απαξιωμένης πόλης που σήμερα ο δήμαρχος επιθυμεί να αλλάξει, διαμορφώθηκε από τις πολιτικές που η παράταξή του επί 20 και πλέον χρόνια εφαρμόζει και υποστηρίζει.

Η εναλλακτική πρόταση θα ήταν να γίνει μια πιο ανοιχτή διαδικασία. Μετά από διαβούλευση για το περιεχόμενο του Στρατηγικού Μάρκετινγκ της πόλης και της περιοχής να πραγματοποιηθεί ανοιχτός διαγωνισμός, στον οποίο θα μπορούσαν να συμμετάσχουν και ομάδες και πολίτες της περιοχής με τα ανάλογα προσόντα, όπου θα προτείνονταν διαφορετικές μεθοδολογίες για την εκπόνηση το Στρατηγικού Μάρκετινγκ της πόλης. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για την επιτυχία είναι η άμεση εμπλοκή των πολιτών και των φορέων της πόλης σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

 

 

Δημοτική Κίνηση

‘Κοζάνη, Τόπος να ζεις’

To Top