Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης συνεδριάζει την Τρίτη 7 Ιουλίου 2015, και ώρα 13:30 στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1), για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. 7η Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2015.

2. Εξέταση τριών (3) ενστάσεων κατά του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού», προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 95/2012. ήτοι :

α. της από 12.06.2015 ένστασης της εταιρίας «ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»,

β. της από 12.06.2015 ένστασης της εταιρίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε.» και

γ. της από 11.06.2015 ένστασης της εταιρίας «ΣΤΕΝΤΟΡ Ι.Κ.Ε.»

3. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση ή μη αποτελέσματος για την εργασία «Φύλαξη ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών μέχρι 15.12.2015», προϋπολογισμού 38.412,90 ευρώ και αριθμό μελέτης 2/2015

4. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 33095/19.06.2015 ένστασης της εταιρίας «ΠΛΟΣΚΑΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» κατά του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια χρωμάτων – ξυλουργικών – σιδηρικών και υδραυλικών υλικών για το έτος 2015», προϋπολογισμού 29.999,15 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 20/2015 – Λήψη απόφασης

5. Έγκριση ή μη αποτελέσματος και κατακύρωση ή μη δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Αιανής» προϋπολογισμού 715.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 67/2014
6. Έγκριση ή μη αποτελέσματος και κατακύρωση ή μη δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του έργου «Αναδιαμορφώσεις και ανακατασκευές υποδομών» προϋπολογισμού 120.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 17/2015.

7. Έγκριση ή μη αποτελέσματος και κατακύρωση ή μη δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευές Ελλησπόντου – Δημ. Υψηλάντη – Αιανής – Ελίμειας» προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 26/2015.

8. Έγκριση ή μη αποτελέσματος και κατακύρωση ή μη δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευές οδοστρωμάτων ΔΕ Αιανής – Ελίμειας –Δημ. Υψηλάντη-Ελλησπόντου» προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 29/2015.

9. 3η Απόδοση λογαριασμού από την υπόλογο κ. Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου, τακτική υπάλληλο του Δήμου, για το ένταλμα προπληρωμής το οποίο εκδόθηκε σύμφωνα με την αριθμό 67/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων περιόδου Μαρτίου – Απριλίου 2015)

10. 4η Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής χρήσης 2015 στην κ. Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου τακτική υπάλληλο του Δήμου, για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων περιόδου Μαΐου– Ιουνίου 2015 – Ψήφιση πίστωσης.

11. 1η Απόδοση λογαριασμού από την Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής χρήσης 2015 στην κ. Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου τακτική υπάλληλο του Δήμου για το ένταλμα προπληρωμής το οποίο εκδόθηκε σύμφωνα με την αριθμό 42/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (για την πληρωμή βοηθήματος πρώτων κοινωνικών βοηθειών).

12. 2η Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής χρήσης 2015 στην κ. Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου τακτική υπάλληλο του Δήμου για την πληρωμή βοηθήματος πρώτων κοινωνικών βοηθειών – Ψήφιση πίστωσης.

13. 1η Έγκριση γενόμενης δαπάνης και έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος σε βάρος της σχετικής πίστωσης ποσού 90,00 ευρώ από τον προϋπολογισμό χρήσης 2015 του Κληροδοτήματος «Ι. & Γ. ΜΙΚΡΟΥ»

14. Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης – καθορισμός όρων διακήρυξης – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» προϋπολογισμού 42.800,00 ευρώ με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 14/2015 – Ψήφιση πίστωσης

15. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη «Μίσθωση μηχανημάτων για το έτος 2015», προϋπολογισμού 59.960,04 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 25/2015 – Ψήφιση πίστωσης

16. 4η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής προϋπολογισμού χρήσης 2015 από τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Κοίλων του Δήμου Κοζάνης.

17. 2η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής προϋπολογισμού χρήσης 2015 από τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Παρασκευής του Δήμου Κοζάνης.

18. 3η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής προϋπολογισμού χρήσης 2015 από την Εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Πτελέας του Δήμου Κοζάνης.

19. 1η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής προϋπολογισμού χρήσης 2015 από τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Βατερού του Δήμου Κοζάνης.

20. 3η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής προϋπολογισμού χρήσης 2015 από τον Εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Εξοχής του Δήμου Κοζάνης.

21. 2η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής προϋπολογισμού χρήσης 2015 από την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης.

22. 1η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής προϋπολογισμού χρήσης 2015 από τον Εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Ανθοτόπου του Δήμου Κοζάνης.

23. 1η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής προϋπολογισμού χρήσης 2015 από τον Εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Σπάρτουυ του Δήμου Κοζάνης.

24. 2η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής προϋπολογισμού χρήσης 2015 από τον Εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Σκήτης του Δήμου Κοζάνης.

25. 1η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής προϋπολογισμού χρήσης 2015 από τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Πετρανών του Δήμου Κοζάνης.

26. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση ενός (1) ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Κοζάνης, που βρίσκεται επί της Πλ Νίκης – Πανδώρας & Βαλταδώρων στην πόλη της Κοζάνης το οποίο αποτελείται α) από ισόγειο χώρο εμβαδού 158,85 τ.μ, και β) υπόγειο εμβαδού 269,75 τ.μ

27. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=4.035,00 τ.μ. για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων από το με αριθμ. 6 χερσολίβαδο της Τοπικής Κοινότητας Κοίλων του Δήμου Κοζάνης.

28. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=4.000,01 τ.μ. για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων από το με αριθμ. 6 χερσολίβαδο της Τοπικής Κοινότητας Κοίλων του Δήμου Κοζάνης.

29. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=4.000,55 τ.μ. για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων από το με αριθμ. 6 χερσολίβαδο της Τοπικής Κοινότητας Κοίλων του Δήμου Κοζάνης.

30. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=2.265,10 τ.μ. για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων από το με αριθμ. 1α χερσολίβαδο της Τοπικής Κοινότητας Σκήτης του Δήμου Κοζάνης.

31. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=7.856,14 τ.μ. για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων από το με αριθμ. 1α χερσολίβαδο της Τοπικής Κοινότητας Σκήτης του Δήμου Κοζάνης.

32. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=4.121,18 τ.μ. για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων από το με αριθμ. 1α χερσολίβαδο της Τοπικής Κοινότητας Σκήτης του Δήμου Κοζάνης.

33. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

To Top