Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ΘΕΜΑ: 9η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10
β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ
Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1.Κεχαγιάς Φώτιος
2.Γέρου Κωνσταντίνος
3.Βάσσος Πασχάλης
4.Δασκαλόπουλος Αντώνιος
5.Μαργαρίτης Γεώργιος
6.Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 2/03/2016 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:
1.Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
2.Έγκριση α) διάθεσης πίστωσης ποσού 130.000,00 € για την υλοποίηση του έργου: «Καθαρισμός καναλιών περιοχής Κρεπενής (κανάλι Ίστακος-κανάλι Α’)» και β) έγκριση δαπάνης ποσού 130.000,00€ για το ίδιο Π.Ε.Καστοριάς
3.Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεση με πρόσκληση υποβολής τουλάχιστον τριών προσφορών, περί διακίνηση αλληλογραφίας, σε εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις προϋπολογισμού 9.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το έτος 2016 με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά
4.Έγκριση μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2015-2016, από 1-3-2016 μέχρι 30-6-2016, με ειδικά μαθητικά δελτία συνολικού προϋπολογισμού 70.350 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
5.Τυπική επανέγκριση δαπάνης υλοποίησης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών Ε.Ο. δικτύου Π.Ε. Καστοριάς»για το οικονομικό έτος 2016
6.Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης με θέμα: «Αειφορική διαχείριση δασών και δασικών συμπλεγμάτων Δυτ. Μακεδονίας –Νομοθετικό πλαίσιο (η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής οδηγίας 995/2010)» Π.Ε. Γρεβενών
7.Έγκριση μεταφοράς μιας μαθήτριας με κινητικά προβλήματα από τον Φανό στο Γενικό Λύκειο Αμυνταίου με ευθύνη του έχοντα την γονική μέριμνα, όπως επίσης την έγκριση της χορήγησης του επιδόματος του αρ.3 της Αρ.24001/2013 ΚΥΑ και τη δαπάνη του εν λόγω επιδόματος της Π.Ε. Φλώρινας
8.Έγκριση της διάθεσης των νέων πιστώσεων που ενεγράφησαν με την 1η και 2η τροπ/ση του προϋπολογισμού της Π.Ε. Φλώρινας – Π.Δ.Μ. έτους 2016
9. Έγκριση της παραίτησης από ένδικα μέσα κατά της με αριθ.37/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας
10.Έγκριση ορισμού υπολόγου –διαχειριστή για την αντιμετώπιση δαπανών (βενζίνη , πετρέλαιο κίνησης, διόδια) μετακίνησης εκτός ορίων της Π.Ε. Φλώρινας του αυτοκινήτου του Αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας, την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
11.Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 520.253,21 € του προγράμματος Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης – 8η κατανομή, για την πληρωμή διαφόρων έργων Π.Ε. Κοζάνης
12.Έγκριση παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Π.Ε. Καστοριάς
13.Έγκριση εισήγησης για ακύρωση του διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας και εγκατάστασης πινακίδων στα Μονοπάτια Ε4,Ε6,Ε46 Π.Ε. Φλώρινας
14.Έγκριση και διάθεση πίστωσης (ΚΑΕ 0879) Π.Ε. Γρεβενών
15.Έγκριση εισήγησης ανάληψης και διάθεσης πίστωσης των δαπανών έργων της Π.Ε. Γρεβενών
16.Έγκριση εισήγησης έκτακτης βοήθειας σε πρόσφυγες Π.Ε. Γρεβενών
17.Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια προτζέκτορα, λοιπών παρελκόμενων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου
18.Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Δ.Μ. στις εκπαιδευτικές επισκέψεις που διοργανώνει το γυμνάσιο Καπνοχωρίου
19.Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης ως συνδιοργανωτής στην εκδήλωση της Καθαράς Δευτέρας 2016 που θα διοργανώσει ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Μελισσίων Κοζάνης
20.Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
21.Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
22.Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
23.Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
24.Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
25.Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
26.Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
27.Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
28.Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
29.Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
30.Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Θεόδωρος Καρυπίδης
Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

To Top