Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Τίτλοι κυριότητας αγροτεμαχίων στους Ακτήμονες Κτηνοτρόφους της Αιανής Κοζάνης μετά από 60 χρόνια

Επίλυση αιτήματος δεκαετιών του Συνεταιρισμού Αποκαταστάσεως Ακτημόνων Κτηνοτρόφων της Αιανής του Δήμου Κοζάνης για την απόκτηση τίτλων κυριότητος μετά από εξήντα (60) χρόνια χρήσης των αγροτεμαχίων. Η διαδικασία προωθείται με πρωτοβουλία του Συνεταιρισμού Ακτημόνων Κτηνοτρόφων Αιανής, σε συνεργασία με τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης Γιώργο Ντζιμάνη, με αίτημα που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκου Μπόλαρη.

Πρόκειται για αίτημα νόμιμο και δίκαιο, με κρίσιμες αναπτυξιακές διαστάσεις για τον αγροδιατροφικό τομέα στον Νομό Κοζάνης και αφορά 117 μικρές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και 1170 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης. Η επίλυση του αιτήματος με την απονομή τίτλων κυριότητας επισπεύδεται με κίνηση της διαδικασίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4061/ 2012 , όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4351/2015, ώστε άμεσα να αποδοθούν στους ακτήμονες κτηνοτρόφους Αιανής Δήμου Κοζάνης.

Ιστορικό

Το 1955 η Επιτροπή Απαλλοτριώσεων Κοζάνης με την υπ. Αριθμ. 84/1955 απόφαση παραχώρησε έκταση 11.000 περίπου στρεμμάτων για την αποκατάσταση των μελών του Συνεταιρισμού Αποκαταστάσεως Ακτημόνων Κτηνοτρόφων Αιανής.

Η έκταση αυτή διανεμήθηκε στους κτηνοτρόφους όπως παρακάτω: δόθηκε εξ αδιαιρέτου βοσκήσιμη έκταση περίπου 85,5 στρ ως βασικός κτηνοτροφικός κλήρος και έκταση 20,8 στρ καλλιεργήσιμων για κάθε μέλος του συλλόγου, με τίτλους ιδιοκτησίας.

Το 1969 λόγω της δημιουργίας της τεχνητής λίμνης Πολυφύτου, η οποία μείωσε την καλλιεργήσιμη γη των μελών του συλλόγου κατά 1000 περίπου στρ, το Υπουργείο Γεωργίας αποφάσισε να επιτρέψει στο Συνεταιρισμό να προβεί στην καλλιέργεια 1.170 στρ από το παραχωρηθέν εξ αδιαιρέτου τμήμα του κτηνοτροφικού κλήρου, χωρίς όμως να δώσει τίτλους κυριότητας στα 117 μέλη τα οποία θα καλλιεργούσαν τα 1.170 στρ που παραχωρήθηκαν.

Από τότε η παραχωρηθείσα έκταση των 1.170 στρ καλλιεργείται ανελλιπώς και οι καλλιεργητές έχουν ενταχθεί σε ευρωπαϊκά πρόγραμμα ενισχύσεων και επιδοτήσεων.

Μέχρι το 2012 δεν υπήρχε το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο που να διευθετεί ανάλογα ζητήματα στην ελληνική επικράτεια. Το Μάρτιο του 2012 ψηφίστηκε ο Νόμος 4061, ο οποίος μεριμνούσε για τη διευθέτηση αυτών των θεμάτων, πλην όμως έβαζε χρονικούς περιορισμούς για την τακτοποίηση των υποθέσεων αυτών μέχρι τις 31/12/2012. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην ενημερωθούν έγκαιρα ώστε να προβούν στις ανάλογες ενέργειες για επίλυση του θέματος.

Το Δεκέμβριο του 2015 η ψήφιση του Νόμου 4351, αίρει τους χρονικούς περιορισμούς του 2012, και βελτιώνει τις προβλέψεις του 4061/2012 για την απόκτηση τίτλων ιδιοκτησίας.

Κατόπιν των παραπάνω, η διαδικασία απόκτηση τίτλων κυριότητας για τα μέλη του προαναφερθέντος συνεταιρισμού έχει ως ακολούθως:

Σε κάθε περιφέρεια δημιουργείται Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών.

Οι αποκατεστημένοι κτηνοτρόφοι ή οι νόμιμοι διάδοχοί τους που άλλαξαν χρήση τμήματος του βοσκοτόπου σε γεωργική, πριν τις 05/06/1993, υποβάλλουν αίτηση εξαγοράς του τμήματος αυτού στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών.

Στην αίτηση το ακίνητο περιγράφεται κατά θέση, όρια και συντεταγμένες στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς.

Το τίμημα εξαγοράς για νόμιμη αλλαγή χρήσης ορίζεται ίσο με το 1/3 της αντικειμενικής αξίας, ή της αγοραίας αξίας, όπου δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού, απαγορευομένης κάθε άλλης χρήσης πλην της αγροτικής.

Το τίμημα κατατίθεται στην οικεία ΔΟΥ, ως έσοδο του Δημοσίου και καταβάλλεται σε 4 εξαμηνιαίες άτοκες δόσεις. Το τίμημα δύναται να εξοφληθεί εφάπαξ με έκπτωση 10%.

Έως ότου εξοφληθεί το οφειλόμενο τίμημα ο κάτοχος δεν μπορεί να μεταβιβάσει το ακίνητο. Μετά την εξόφληση του τιμήματος, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει το σχετικό παράβολο στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας περιφέρειας και εκδίδεται τίτλος κυριότητας από τον Περιφερειάρχη, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4061/2012.

Σε περίπτωση διαφωνίας του ενδιαφερόμενου με την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει ενδικοφανή προσφυγή, εντός 30 ημερών, στην Επιτροπή Ελέγχου Νομιμότητας, η οποία συνίσταται στην έδρα της Αποκεντρωμένης Περιφερειακής Διοίκησης.

Η Επιτροπή αποφαίνεται εντός προθεσμίας 60 ημερών.

Όποιος διαφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου και Νομιμότητας, μπορεί να προσφύγει στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια, εντός 60 ημερών.

To Top