Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Υποχρεώσεις των πωλητών καυσόξυλων για τη διακίνηση των προϊόντων τους

   Από το τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς γνωστοποιείται ανακοίνωση σχετικά με τις προβλεπόμενες από το νόμο υποχρεώσεις των πωλητών καυσόξυλων, αναφορικά με τη διακίνηση των προϊόντων τους και παρακαλούν για την τήρησή τους.

   Πιο συγκεκριμένα :

   Υπουργική Απόφαση Α2–718/2014 (ΦΕΚ Β/2090/31-07-2014) Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

   Άρθρο 132 Λιανική πώληση καυσόξυλων
   Επιπλέον των γενικών απαιτήσεων για τη λιανική πώληση προϊόντων, για τη χύδην πώληση καυσόξυλων προβλέπονται τα εξής:

   1.Η λιανική πώληση καυσόξυλων γίνεται κατ’ όγκον και η χρησιμοποιούμενη μονάδα μπορεί να είναι είτε το «χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού» (m3 στοιβαχτού) ή το «χωρικό κυβικό μέτρο χύδην» (m3 χύδην).
   2.«Χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού» νοείται ο όγκος του κυβικού μέτρου που καταλαμβάνεται από ταχτικά στοιβαγμένα καυσόξυλα συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων κενών.
   3.«Χωρικό κυβικό μέτρο χύδην» νοείται ο όγκος του κυβικού μέτρου που καταλαμβάνεται από χύδην καυσόξυλα συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων κενών.
   4.Οι λιανοπωλητές αναρτούν πινακίδες σε εμφανές σημείο στο χώρο της επιχείρησης, ανά είδος ξύλου, με την τιμή είτε σε €/m3 στοιβαχτού ή σε €/m3 χύδην καθώς και τον όγκο των περιεκτών (κλωβούς, παλέτες, σάκους, μεγασάκους κ.α) που ενδεχομένως χρησιμοποιούν για τη διάθεση των καυσόξυλων.
   5.Οι λιανοπωλητές οφείλουν να διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό μέτρησης μήκους, για τον υπολογισμό του όγκου.
   6.Οι λιανοπωλητές εξασφαλίζουν με κάθε πρόσφορο τρόπο την προστασία των καυσόξυλων από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, που ενδέχεται να αλλοιώσουν τα χαρακτηριστικά του προς διάθεση προϊόντος και την ανάμιξη των ειδών διαφορετικής προέλευσης, ποιότητας και τιμής.
   7.Δεν επιτρέπεται η πώληση ή δωρεάν διάθεση οποιασδήποτε ξυλείας εμποτισμένης με πισσέλαιο (κομμένη ξυλεία από παλιούς στύλους ΔΕΗ/ΟΤΕ), ή «πράσινης» ξυλείας (εμποτισμένης με άλατα), ή οποιασδήποτε τεχνητής ξυλείας συγκολλημένου ξύλου (κόντρα-πλακέ, νοβοπάν, ινοσανίδων/MDF κ.α.) προς καύση.
   8.Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την ως άνω παρ. 1 επιβάλλεται στο λιανοπωλητή πρόστιμο χιλίων ευρώ (1000€).
   9.Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την ως άνω παρ. 5 επιβάλλεται στο λιανοπωλητή πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500 €).
   10.Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την ως άνω παρ. 7 επιβάλλεται στο λιανοπωλητή πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5000 €).
   11.Για ελλιπείς ενδείξεις πινακίδας βάσει των προβλεπομένων από την παρ. 4, επιβάλλεται στον λιανοπωλητή πρόστιμο ύψους πεντακοσίων ευρώ (€500), ανά είδος προϊόντος
   12.Για έλλειψη πινακίδας βάσει των προβλεπομένων από την παρ. 4, επιβάλλεται στον λιανοπωλητή πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ (€1000) ανά είδος προϊόντος.
   13.Για ύπαρξη ανακριβών ή παραπλανητικών ενδείξεων πινακίδας βάσει των προβλεπομένων από την παρ. 4, επιβάλλεται στον λιανοπωλητή πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (€2000) ανά είδος προϊόντος.
   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: στο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού, αρμόδιος υπάλληλος Στυλιανός Κούτσιας, τηλ. 24673 50312.

    

   Υποχρεώσεις των πωλητών καυσίμων στερεής βιομάζας (πέλετ)

   Pelet 1

   pelet 2

   To Top